Ama Ntwana

© Dr Peter Magubane
Nangona becalulwa njebase Nothern Sotho, ama Ntwana akholelwa okokuba asuka kuba Tswana imvelaphi yase (Western Sotho). Intsobi yabo ibuyiselwa ku Bakwena-Bamangwato kwaye kuqikelelwa okokuba bahlobene nama Rolong. Bathenga iKwarrielaagte ngonyaka ka 1903, amantwana ayehamba ehlala indawo nendawo, bezixuba namanye amaqela. Kulapho ke inkosi yama Ndebele uMzilikazi wahlasela amaqela kum-mandla owawusaziwa ngokuba yiTransvaal kwinkulungwane (19th century), ze athi ama Ntwana ekufuneni ukhuseleko, baqhelana namaqela ase Northern Sotho, ingakumbi ama Pedi.