Sweet Prickly Pear

© Louise Brodie

Dzina

Muḓoro

Dzina ḽa tshi Latin

Opuntia ficus-indica

Ṱhaluso

Tshiṱaka hetshi tshiṱuku kana muri muṱuku une wa vha na tshivhumbeo tsha paddle. Hetshi tshimela atshi na maṱari. Nahone ndi tsha muimawoga tshi no bva vhukatini ha shango ḽa America. Mitshelo ya hone ndi tshivhumbeo tsha plum.

Nḓowelo

Muḓoro uya hula kha ḽoṱhe ḽa Afrika tshipembe, na hone ubva minwahani yo fhelaho tsho no phaḓaladziwa fhethu hunzhi nga murahu ha u isiwa Mexico.

Mawanwa

Ndi tshinwe tsha tshimela tsha vhuṱhogwa kha ḽa Afrika tshipembe, nga ndla ine na vhanwe vha tenda kha zwa uri ndi tshimela tsha Afrika tshipembe.
Tshi ya shumiswa kha u fhaṱa madanga a zwifuwo zwa hayani – tsha dovha tsha shuma u itela zwenezwo zwifuwo zwiḽiwa. Vhathu vhanzhi vhane vha vha na mabulasi kha ḽa Afrika tshipembe o tingeledzwa nga muri wa muḓoro.
Mutshelo wa hone uya shumiswa hu tshi khou itwa jamu na zwinwe zwinwiwa zwo fhambananaho. Maḓakani tshimela hetshi tshi ya vhonala tshi tshi khou ḽiwa.