Sweet Prickly Pear
li Pear lemanyeva lelinongotelako

© Louise Brodie

Ligama

Sweet Prickly Pear (li Pear lemanyeva lelinongotelako)

Ligama Lelathini

Opuntia ficus-indica

Inchazelo

Sihlahla lesincane lesihlangene lesimnandzi-lesinemahlanga lanemanyeva lamancane lahlabako. Lesisitjalo asinawo emacembe. Silwane lesingena ngenkhani lesisuka eCentral America. Letitselo timise kwema plum, tinemanyeva futsi tiyadleka ngaphandle kwenkinga.

Indzawo

Leli pear Lemanyeva lelinongotelako likhula eNingizimu Afrika, njengoba lasakateka emvulo emuva letfwa sibuya eMexico.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Le Pear Yemanyeva Lenongotelako nguyinye yalawo lasebentisa titjalo letingabonakali la Ningizimu Afrika, kunengi kangangobe nyalo kwatiwa kutsi lesitjalo licembu lala Ningizimu Afrika.
Lelipear lemanyeva lisetjentiswa kwakha fenisi wetigodvo kwentela tilwane letifuyiwe – futsi isetjentiswa njengekudla kwetilwane. Incumbi yetindlu letisemafamu la Ningizimu Afrika tivalwe ngelipear lemanyeva lelinongotelako.
Lesitselo siyasetjentiswa namuhla kwakha bojamu netinatfo letinongotelako letehlukene. Etindzaweni letinengi, njengetindzawo letisesigangeni lesitjalo sibonwa njengemuhlwa bese kutsatfwa tinyatselo kusisusa.