Sweet Prickly Pear
Idorofiya

© Louise Brodie

Igama

Idorofiya, Sweet Prickly Pear

Igama lesi-Latin

Opuntia ficus-indica

Ihlathululo

Lesisimilo esande ngejuzi khulu nofana umutjhana omncani oneziqu zesakhiwo esibizwa i-paddle-shaped begodu zihlome ngameva. Isimilwesi asinawo amakari. Kusimilo sakosozizwe esibukhali esidabuka e-Central America. Iinthelo zaso zakheke kwanga mamatje, ande ngameva begodu ziyadliwa.

Indawalo yemvelo

Idorofiya imila nanyana kukuphi eSewula Afrika, yasabalala khulu emesentjhurini adlulileko ngemva kokuthi ingeniswe enarheni ukusuka e-Mexico.

Ibuthelelolwazi ngomangwalo

Idorofiya ihlangana neemilo zakosozizwe ezisetjenziswa khulu eSewula Afrika, kangangobana inengi labantu selikholelwa bonyana kusimilo somhlobo weSewula Afrika.
Idorofiya isetjenziselwa ukwakha umthangala nofana isibaya sefuyo yekhaya- begodu ibuye isetjenziswe njengokudla kwefuyo. Izundlu ezinengi zemaplasini zakhelwe ngokubuyela ngemithi yedorofiya.
Iinthelo zayo namhlanje zisetjenziselwa ukwenza ijemu nemihlobohlobo yeenselo. Eendaweni ezinengi, ezingakalinywa isimilwesi sithathwa njengesitjhabalalisi begodu sithathelwa amagadango wokusitjhabalalisa.