Sweet Prickly Pear
Pšere ya Swikiri ya go Hlaba

© Louise Brodie

Leina

Pšere ya Swikiri ya go Hlaba

Leina laselatini

Opuntia ficus-indica

Tlhalošo

Lešokošokwane la go ba le meetse a mantšhi goba mohlare o mo nnyane le dithito tša go bopega bjalo ka petala le dibetša tša meetlwa. Semela se ga se mahlare. E le go mofaladi wa go sa bonwa go tloga Bogareng bja Amerika. Dienywa di swana le polamo, ya go hlaba gomme e lewago.

Mafelo a bodulo

Pšere ya go Hlaba e mela ka Aforika Borwa bophara, go phatlalatša makgolokgolo a ka morago ga ge e be e le go tšwa dinageng tša ka ntle go tšwa Mexico.

Dintlha tša naga

Pšere ya Swikiri ya go Hlaba ke ye nngwe ya bafaladi ba dimela tše di šomišwago kudu ka Aforika Borwa, ka go fihlaela gore ba bantši ba dumela gore ke mehuta ya diphedi ya Aforika Borwa.
Pšere ya go Hlaba e šomišwago go aga dipeelo tša dijo ya diruiwa tša ka gae– le e dirišwa bjalo ka furu ya diruiwa. Bontšhi ba dintlo tša bolemerui ka Aforika Borwa di dikanyeditšwe ka legora la Pšere ya go Hlaba.
Seenywa se dirišwa matšatšing a lehono go dira jamo le dino tša go fapafapana. Mafelong a mantšhi, go swana le mafelong a dithokgweng sebjalo se bonwa bjalo ka sesenyi gomme go na le dikgato di tšerwego go e fediša.