Sharpe's Grysbok

© Nigel Dennis

Dzina

Sharpe’s Grysbok [Raphicerus sharpei]

Tshivhumbeo

Ndi phukha ine ya vha na luvhilo fhedzi iya shona nga maanḓa, ndi ṱhukhu kha Cape grysbok, ya vha na muvhili muṱuku wo dzingindelaho, na muvhili ure na muvhala wa buraweni. Yo ima hafha kha mahaḓa ayo ndi 500 mm, khulwane ya lemela 8kg. U ṱanganana ha mivhala yayo hafha kha muṱana zwi I fha tshinwe tshivhumbeo tsha vhuḓi. Dza tshinna ndi dzone dzine dza vha na maṋanga ane vhulapfu ha o havha 60-100mm.

Kuḽele

Ndi phukha ine ya kona nga maanḓa u ḓi palela, I ḽesa maṱari, zwiṱaka zwiṱuku, iya ḽa na mahatsi, mitshelo na maluvha arali zwi hone. Zwimela zwo ṱahuliwaho iya zwiḽa arali hu vhusiku.

Kubebele

Ṅwana muthiho uya bebiwa nga murahu ha u ḓi hwala ha minwedzi ya 7. Nga mulandu wa uri iya dzumba zwithu zwayo zwinzhi nga hayo uya kha kubebele zwo dzumbama.

Kuitele

Ndi phukha ine ya tshimbila vhusiku, masiari I vha yo eḓela I tshi khou pfa masana, ya kona uya u zwima zwiḽiwa vhusiku na nga madautsha.

Hune dza wanala hone

Heyi phukha I fana nga maanḓa na inwe ngayo heyi ya kappa, fhedzi yone I wanala dzi thavhani dza Mpumalanga na thungo lwa vhubvaḓuvha. zwinzhi nga hayo n azwi ḓivhei.
Ya tshinna na ya tshisadzi dzoṱhe dzina nḓila ine dza ḓi langa ngayo dzi ya langa hune dza dzula hone nga u ita luhura. Iya vhonala yo dzhia na madzulo a kale a Aardvark.