Sharpe's Grysbok
Phuthi e khubedu

© Nigel Dennis

Leina

Phuthi e khubedu [Raphicerus sharpei]

Ponalo

Phuthi e Khubedu ke phoofolo ya go ba le dihlong e bile ke e nnyane go fetiša Phuthi ya Kapa, gape e na le mmele wo mokoto le maboya a boima. E ema dimillimeter tše 500 magetleng gomme e kala boima ba go lekana le dikhilometer tše seswai ge e godile. Hlakanya ye šweu ya moriri wa yona le boima ka morago le ka thoko di fa phoofolo ye sebopego se se sese sa go setlhafala. Ke dikgapa fela tše di nalego manaka a go ba le botelele ba go lekana le dimillimeter tše 60-100.

Dijo

Phuthi e khubedu ke phoofolo ya go phela ka go ja mehlare; e ja matlakala le mehlašana ya mašoka. Phuthi e khubedu e ja gape mehlare ya bjang, dienywa le matšoba ge a le gona. Di lema dibjalo bošego.

Pelego

Bana ba yona ba belagwa morago ga nako ya go gola ya dikgwedi tše šupago. Ka lebaka la gore mohuta wo o rata siphiri, ga gona tše ntšhi tše di tsebegago ka pelego tšona.

Mokgwa

Phuthi ye khubedu, gantšhi e phela ka budutu, e rata go patlama gare ga phišo e be e ja mehlare bošego goba ka masa.

Di hwetšagala kae

Phuthi ye khubedu le Phuthi ya Kapa di a swana ka sebopego le ka mokgwa, e fela dihwetšagala mafelong a go swana le north-eastern Mpumalanga, Thaba ya Lebombo le kua mafelong a Lebowa. Poloko ya Phuthi ye ga o tsebagale, e fela o kare ke mohuta wo sewelo.

Lenane dintlha

Tše tona le tše tshadi di na le mafelo a tšona, di swaya maswao ka morole. Phuthi ye khubedu e tšea mašoka gare ga di thanele tša di phoofolo tše dingwe.