Sharpe's Grysbok

© Nigel Dennis

Ligama

Yi Sharpe’s Grysbok noma Northern Grysbok (Raphicerus sharpei)

Kutiveta Kwayo

Sharpe’s Grysbok yinyamatane lenemahloni, lenemtimba lomncanyana kune Cape Grysbok, futsi inemtimba locinile nesikhumba lesibovana nansundvu. Ima nga 500 mm emahlombe bese inesisindvo lesima kg lasiphohlongo njengoba iyindzala. Kuhlangana kwalokumhlophe nalokubovana nansundvu kwetinelwe ngasemuva kanye nasemaceleni kunika lesilwane kubonakala lokuncane kepha lokugcamako. Lamadvuna anetimphondvo, letingu 60 kuya ku 100 mm ngebudze.

Kudla Kwawo

Le Sharpe’s Grysbok idla titjalo letikhula etulu, idla emacembe netihlahla letisicumbi letimfisha kanye nemahlashana. Le Sharpe’ Grysbok iphindze idle tjani lobufisha, titselo netimbali natikhona. Tinsimu letivuniwe tiyabukwa nato ebusuku.

Kwakhiwa

Lamancane latalwa ngalinye atalwa emva kwekumitfwa tinyanga letisikhombisa. Ngenca yekuthulwa kwayo ngemvelo kuncane lokwatiwako ngalesilwane.

Kutiphatsa Kwayo

Le Sharpe’s Grysbok ivama kubayodvwa, ilale ngetikhatsi tasemini nakushisa bese iyadla iphindze idle ebusuku nasentsatsakusa.

Lapho Titfolwa Khona

Ema Sharpe’s Grysbok ayafana ngekuvela kwawo nendlela yawo, kepha atfolwa enyakatfoyemphumalanga etintsabeni te Lebombo lese Mpumalanga nasentasi yeNyakatfo. Luhla lolugciniwe le Sharpe’s Grysbok alwatiwa, kepha kungenteka kube silwane lesingasisosinengi.

Luhla Lolubhaliwe

Letindvuna naletinsikati tinetindzawo tato letikhululeka kito ngayinye yato tiphindze timake tindzawo tato ngebulongo. Le Sharpe’s Grysbok ikeyabonakala itsatsa kubhaca emigodzini lefana newe Aardvark.