Nama ya Mbudzi kha Zwavhulimi ha Afrika Tshipembe

© Gerrit dos Santos

Amandla kanye namaprotheyini wama-concentrate aya ngekhwalithi kanye neleveli yomkhiqizo webisi, isigaba sokumunyisa kanye nobudla bembuzi.
Amandla kanye nentlhogeko zamaprotheyini zivamise ukubaphezulu lokha nazisathoma ukumunyisa lokha umkhiqizo webisi uphezulu kuthi ube phasi ekupheleni kweskhathi sokumunyisa. Liya Ama-concentrates asatjalaliswa yibubulo lokudla ayabiza.Inani okufanele uziphe lona liya ngomkhiqizo webisi. Ukuzipha ama-concentrates aneleveli ephezulu ngeze kwabiza begodu kungarholela ekubeni ziphathwe mathumbu ngombana imbuzi kanye neenkomo zitlhoga ukudla kweenkomo okuncani.
Nakurhonakalako bona uthole isphila, amaprotheyini kanye namaminerali wokuzenzela ukudla kwazo zenzele. Kodwana kuqakathekile bona i-nutritionist enelwazi nethwasisiweko ikwenzele ihlanganisela le. Abafuyi bembuzi abasathomako, kuvamise ukubalula ukuthenga ukudla kwembuzi zebisi ebubulweni elikuthengisako kunokuzenzela.

U Vhulaiwa ha Mbudzi

Huna u humbuleliwa uri dzine dza swika 0.5 uya kha 5% ya mbudzi dzoṱhe dzine dza vha uri dzo vhulaiwa Afrika tshipembe dzi ya fhira kha abattoirs lwa mulayo. Mbudzi dzine dza vha dzi tshi khou shumiswa kha zwa vhurereli, kanzhi i rengiswa i tshi khou tshila ya vhulaiwa hu tshi khou tevhedzwa maitele. Mbudzi dzi ya vhulaiwa nga inwe ndila arali huna minyanya: uya nga ha ndaela ya mita, hune u liwa ha mbudzi hu ya vha na dzine dza vha dzi songo tendelwa u liwa nga munwe na munwe, kha mishumo ya dzi mbulungo, vho maine vha fanela u nwa malofha vha ambara tsha vhutungu kha thoho. Nga murahu ha musi vhanna vha tshi vhuya murunduni, vhafumbi vha diphina nga nama ya mbudzi yo gotshiwaho na mugayo.
Uya nga vha Kalahari Kid Corporation, zwa u vhulaha zwa vhubindudzi hu tshi khou itelwa uri dzi bviswe dzi ye mashangodavha vha fanela u tou tevhedza ndaela vhukuma uya nga vha Halal na ISO tshiimo tshavho na kuvhulaele zwine zwa tendela nga vha seli, ZA105 hangei Groblershoop Northern Cape. vha Colesberg abattoiri todea arali hu tshi khou tea uvha abattoir De Aar.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe