Ukulima Ngenyama Yembuzi eSewula Africa

© Gerrit dos Santos
Imbuzi zikhiqiza imithiya, iinkhumba kanye nebisi kodwana umcopho wokuzifuya kukhiqiza inyama. Lokhu kungombana inyama yembuzi yenza iqenye ekulu yephasi yesibalo sembuzi.
Inyama yembuzi ivela embuzi zomhlobo we-Boer goats, indigenous goats, i-Angora kanye ne-milch ezidala (imbuzi zebisi). I-Chevon ivela embuzini nanyana emaputwaneni aduna. Eminye imikhiqizo yembuzi yebisi kanye ne-mohair zibonwa njenge-primary nanyana i-secondary product.
Ukuhlwatjwa kwembuzi ekurhwetjwa ngazo kuya ngezomnotho wemikhiqizo leyo - ngamanye amezwi, imbuzi ezingakhiqizi ibisi kuhle kanye nembuzi ezidala ezikhiqiza imithiya zihlatjelwa inyama. Ukuhlaba ngokwesiko kwembuzi sihlatjelwa isiko, ngikho okwenza bona ukurhweba ngembuzi kukhambe phambili lokhu kungezelelwa zimbuzi zomhlobo we-Boer ezibakhona ngeskhathi esithize sonyaka kube khona imbuzi ezidala zomhlobo we-Angora.
Imbuzi ezinengi (okuvamise ukuba zimbuzi zendabuko nanyana ezivangiweko) ezisetjenziselwa inyama eSewula Africa zihlatjwa ngendlela yesintu, sisetjenziselwa iminyanya yesiko nanyana zekolo.i- Boerbok SA iphakamisa bona ukurhweba ngembuzi ezihlangana kwenyanga eyi-3 kanye ne-12 zibe nomzimba ongadluli i-23 kg.

Ngokuya komnyango wezokulima /- Department: Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) iimbuzi zitholakala enarheni le yoke isifunda se-Eastern Cape (39%), Limpopo (18%) kanye ne KwaZulu-Natal zizimfunda ezikhamba phambili ngokuzikhiqiza,ziletha i-70% yeembuzi zoke ezikhiqizwa eSewula Africa (ngokuya ngokwembalobalo ezenyiwe ngo-2017%).

Ukuhlatjwa Kweembuzi

Kubalelwa bona hlangana kwe-0.5 ukuya ku- 5% wemihlobo yoke yeembuzi ihlatjwa eSewula Africa ebuhlabelo ebusemthethweni.
Imbuzi ezisetjenziswa emarageni zezekolo zithengiswa ziphila bese zihlatjwa ngokuya ngokwesiko. Imbuzi zihlatjwa ngendlela ethize emitjhadweni: ngokuya ngokwesiko lomndeni loyo, lapha inyama yembuzi leyo idliwa babantu abathize kwaphela. Lokha nakubulungwako, iinyanga kufanele zimunye ingazi layo, zithwale inyongo yazo ehloko.
Ngemva komnyanya wokuwela komuntu oduna, amasokana agidinga isigabesi sepilo ngokudla inyama yembuzi erostiweko kanye nomratha.
Ngokuya kwe- Kalahari Kid Corporation,ukuhlaba kwembuzi ngehloso yokuyithumela kwezinye iinarha kufanele kube- Halal kulandele ne-ISO standards begodu zihlatjelwe ebuhlabelo obuvumelekileko benyama ethunyelwa kwezinye iinarha ese- ZA105 e-Groblershoop esifundeni sange- Northern Cape. Ibuhlabelo i-Colesberg abattoir nabo buyasetjenziswa nange kutlhogakala kusetjenziswa obuse-De Aar.

Translated by Lizzy Shongwe