U Langa Mutsho Bulasini ḽa dzi Khuhu - u Dzhena ha Muya na u Dala ha Maḓi Tshikhalani

© Glenneis Kriel

U tshi nga engedza kha u londa khuhu hune ha vha na mutsho wavhuḓi, u dzhena ha muya na maḓi tshikhalani nḓuni ya khuhu zwi fanela u langiwa.

U Dzhena ha Muya

©Glenneis Kriel
Uya nga vha Ross’s Broiler Handbook, u dzhena ha muya ndi tshone tshithu tshihulwane tsha u langa hune havha huna khuhu i thusa uri hu dzhene muya wo tendeliwaho na u bvisa mufhiso, u fhunguda zwishumiswa zwa u fhaṱa na dzi gas dzine dza vha uri dzi khombo na u dzudza khuhu fhethu hune dza vha dzo dzula zwavhuḓi. Nga maḓuvha a u thoma a khuhu, i bvisa mufhiso une wa ita uri i dzule i tshi khou dudela na u dzudzanyea, iya ḓisa muya wo linganelaho uri hu kona uvha na muya wavhuḓi wo no dzhena. Musi khuhu dzi tshi khou hula dza thoma u bvisa mufhiso munzhisa, hu ṱoḓea zwi dzhenisi zwa muya zwinzhi uri hu kone u bviswa houḽa muya na mufhiso woṱhe une wa nga vha u nḓuni. Huna tshaka mbili dza u dzhenisa muya uya nga ha Ross.

Nḓila ya u Dzhenisa Muya nga Mupo

©Glenneis Kriel
Nḓila ya u dzhenisa muya nga mupo ndi musi una nnḓu yo vuleaho, ine ya vha na makhethentsi na muṋango nga matungo. Haya makhethensti aya vuliwa u itela u langa ku dzhenele kwa muya nḓuni. Hu nga shumiswa na dzi fene u langa muya na u isa muya nḓuni yoṱhe.vhanwe vha vha bveledzi vha ya shumisa dzi heater uri hu vhe na mufhiso vha fafadzela maḓi uri hu vhe na u rothola.
Zwi a konḓa u lwa na mutsho nḓuni nga u shumisa hedzi nḓila nga uri nnḓu ivha yo lavhelesana na zwine mutsho wa vha zwone. Uya nga ha Ross hezwi zwithu wi shuma arali mutsho wa nga nnḓa u tshi khou fana na wa nga ngomu.

Vhupo ho aliwaho uri hu Kone u Dzhena Muya

Hou u dzhena muya hune havha ho tou itwa zwi shumiswa nga dzi nnḓu dzine dza vha dzi na dzi mbondo nga matungo kana makhethentsi ane adzula o valiwa musi hu tshi khou shumiwa. Fene ndi dzone dzine dza shuma kha u dzhenisa muya. Zwi a fhedza zwoita uri vha bveledzi vha vhe na maanḓa a u kona u langa tshiimo tsha nḓuni.

Vhushaka ha Madi ane Avha Tshikhalani

©Glenneis Kriel
Vhushaka ha madi ane avha tshikhalani zwi vha zwi tshi khou ambelwa kha water vapour ine ya vha i muyani. Musi mufhiso wo ḓalesa nga mulandu wa u shumiswa ha dzi heater zwiita uri madi are tshikhalani a tsele fhasi,zwa sia mvelelo kha thambulo ya vhathu ya lukanda i tshi thoma na dzi ningo. Kha khuhu musi madi are tshikhalani a fhasi ha 30% iya oma zwa sia khuhu dzi tshi khou ḓelwa nga malwadze. khuhu dzi dovha dza dzula dzi tshi khou lwa uya nga ha Hyline.
Madi are tshikhalani a ita uri hu bebiwe tshaka dzoṱhe dza malwadze na zwitzhili. Vhushaka ha madi are tshikhalani kha bulasi ḽa dzi khuhu u fanela u vha kha 40% na 60% musi khuhu dzi ṱhukhu. Khuhu dzi a engedza kha madi are tshikhalani musi dzi tshi khou fema kana u fhungudzea.

Hunga Itwa Mini u Fhungudza Tshikalo Tsha Madi are Tshikhalani

  • U fanela u sa tenda u tsitsikana. musi khuhu dzo ḓalesa nga square meter ndi hone hune dza vha dzi tshi khou balelwa dza thoma u fhungudzea.
  • U langa hune dza dzula hone u itela u fhungudza mufhiso. Arali usa dzi iteli hune dza eḓela hone, u fanela uvha u tshi khou bvisa zwo waho hafho hune ha bveledzwa hone.
  • U fanela u ita zwa u eḓela nga nḓila yone. Ha u eḓela musi hu vhuria hu fanela u khwaṱha u fhira ha tshilimo.
  • U fanela u vha na vhuṱanzi uri ahuna hu no vuḓa nḓuni, hu nga vha dzi bombi, na tshifhaṱo tshone tshiṋe nahone arali wa wana huna hune ha vuḓa u fanela u hu lugisa nga u ṱavhanya.
  • Khuhu dzi fanela uḽa zwavhuḓi na hone dza dzula dzi na mutakalo uri dzi si vhe na farwe nga malani.

Hu nga Itwa mini uri madi are Tshikhalani a Gonye

  • Fhasi hu nga fafadzelwa maḓi
  • Maḓi a nga fafadzelwa na tshikhalani uri hu kone u dzhena a muya

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe