Ukungena komoya nobuswe

© Glenneis Kriel

Ukungezelela ekubekeni iinkukhu ezingeni elilungileko lomtjhiso, umoya ongenanko namazinga wobuswe emahogweni kufanele zilawulwe.

Ukungena Komoya

©Glenneis Kriel
Ngokuya ngokwencwadi ka Ross ebizwa bona yi-Ross’s Broiler Handbook, ukungeniswa komoya ngiyo endlela ebalulekileko yokulawula iinkukhu ebhodulukweni.
Irhelebha ngokobanyana kubenekwalithi eyamukelekileko yomoya ngokobana isuse umswakama okwenza bona kuphunguke ukwakheka kwamarhasi ayingozi, nokobana iinkukhu zihlale endaweni enamazinga womtjhiso alungileko lapha zingazigedla khona.
Eengabeni zokuthoma zepilo yekukhu, iletha umtjhiso okuzifuthumezako, nokobana zikghone ukuzigedla, begodu iletha nomoya owaneleko ofretjhi emahogweni.Lokha iinkukhu zikhulako zithoma nokukhiqiza umtjhiso omnengi,kutlhogeka amazinga womoya aphezulu ukwenzela ukukhipha umtjhiso neminye imikhiqizo eziyiphefumulako emahogweni. Kunemihlobo emibili yemimoya ngokuya ngokuka Ross.

Umoya Wemvelo

©Glenneis Kriel
Ukuphola komoya wemvelo ngilokha unendlu evuleke ngahlanye, enamakgarideni, neminyango ngemaqadi.Amakgharideni lawo avulwa nanyana avalwe ukulawula umoya ophumako nongenako ngendlinini leyo. Amafeni angasetjenziswa ukukhambisa ngokulingana nokukgatjha umoya ngendlini.
Abanye abakhiqizi basebenzisa ama-heater ukukhuphula amazinga womtjhiso nanyana amaphayiphi wamanzi ukuwehlisa.
Kubudisi ukutjhugulula ubujamo bezulu ngendlini usebenzisa indlela le, ngombana indlu ithola amazinga womtjhiso avela ngaphandle. Ngokuya ngokuka Ross, ukuphola komoya wemvelo kusebenza kuhle lokha amazinga womtjhiso wangaphandle apheze alingane namazinga womtjhiso atlhogeka ngendlini.

Ukupholiswa Ngomoya Wemvelo Indawo Evaliweko

Ama-ventilation asebenza ngegezi la asetjenziswa ezindlini ezivuleke ngemacadi namkhana ezinamakgarideni ahlala avaliwe.Amafeni asetjenziswa ukupholisa indlu. Kuyadura kodwana kuvumela abakhiqizi bona bakghone ukulawula amazing womtjhiso ngendlinapho.

Umswakama Nesihlobo

©Glenneis Kriel
Nakukhulunywa ngomswakama nesihlobo kukhulunywa ngomswakamo osemoyeni. Lokha kusetjenziswa ama-heater kuvamise bona amazinga womswakama ehle,ekurholela bona abantu batlhagiswe sikhumba esomileko, nempumulo ezomileko Enkukhwini amazinga womswakamo angaphasi kwamaphesendi ayi-30 angehlisa iindlela zazo zokuphefumula kudale bona zibanjwe malwelwe wokungakghoni ukuphefumula kuhle. Iinyoni zizokuthoma ukungajabuli, begodu zibebukhali.
Amazinga womswakama aphezulu, ngakwelinye ihlangothi, angenza bona kube yindawo ehle yokwakhela kwesikghori, kanye nama-bacteria. Umswakama nesihlobo ngendlini zenkukhu kufanele ube semazingeni aphakathi kwayi-40 kuya ku-60 yamaphesendi.Lokha kunamadzinyani. Iinkukhu zifaka amazing womswakamo ngokuphefumula nokukaka.
Njeke kungenziwani ukuphungula amazinga womswakamo
  • Sebenzisa inani lestoko elifaneleko. (Funda ngokuzeleko ngalokhu). Iokha unenkukhu ezinengi ne-quare mitheni ngasinye kulokha uzokuba namakaka wazo amanengi kanye omoya ziwuphefumulako e-square mitheni ngasinye.
  • Tlhogomela imibhedazo ngefanelo wenzele ukuphungula amazinga womswakama
  • Lokha ungasebenzisi imibhede susa amakaka wazo la ngaso soke iskhathi endaweni lapha uzikhiqiza khona
  • Sebenzisa imibhede efaneleko,imibhede yazo yebusika kufanele ibe dege kuneyehlobo
  • Qiniseka bona ayivuzi namkha ayingenwa mamanzi indlu leyo.Hlola iinkotlelwana ezisetjenziselwa ukuseza iinkukhu, amaphayiphi, kanye nendlu begodu ulungise nanyana yini efuna ukulungiswa msinya ngemva kokobana uyibone.
  • Iinkukhu kufanale zidle ukudla okunebhalantsi, begodu zihlale zinepilo ukuzikhandela bona zingathululi
  • Phasi akufafazwe ngamanzi
  • Amaphayiphi wamanzi angasetjenziswa ukungezelela umswakama emoyeni

Translated by Busisiwe Skhosana