Taolo ya Tlelaemete ya Diruiwa tša mapheko –Tseno ya Moya le Monola

© Glenneis Kriel

Godimo ga swara dikgogo ka dithemperetšheng tša maleba, dilege tša tsentšho ya moya le monola ka ntlong di swanetše go laolwa.

Tseno ya Moya

©Glenneis Kriel
Go ya ka Ross’a Broiler Handbook, tseno ya moya ke tsela ye kgolo ya go laola tikologo ya dinonyana: E thuša go tiiša moya wa boleng bja go amogelega ka tsela eo e tlošago monola, go fokotša go atafala ga digase tšeo di ka bago gona tše kotsi le go swara dinonyana di iketlile.
Dikgatong tša mathomo tša bophelo bja dinonyana, e neelana ka phišo go di swara di le borutho le go iketla, le go fana ka moya wo o hlwekilego wo o lekanego le go tiiša boleng bja moya ka ntlong. Bjalo ka ge dinonyana di gola le go thoma go tšweletša phišo ye ntšhi, dikelo tša go tsenya moya tša godimo di a nyakega go ntšha phišo le ditšweletšwa tša khemo ka ntlong. Go na le mehuta ye mebedi ya tsenyo moya, go ya ka Ross.

Moya wa Tlhago

©Glenneis Kriel
Tseno ya moya ya tlhago ke ge o na le ntlo ye e bulegilego mathokong, ya digaratene, diphaphasela goba lebati, ka mabotong a mathoko. Digaratene tše goba diphaphasela di bulwa goba tša tswalelwa ka go šomiša kelo ya moya go tsena ka gare le go ya ntle ntlong.
Difehlamoya di ka šomišwa go dikološa le go abelana ka moya gabotse ka gare ga ntlo. Batšweletši ba bangwe ba diriša diruthufatši tša go tšweletša iša dithemperetšha godimo goba foggers (dišašetši tša meetše) go fokotša dithempheretšha.
Go boima go šoma ka maemo a tlelaemete ka ntlong ka go diriša mokgwa wo, ka lebaka la gore ntlo e tlwaetše dithempheretšha tša ka ntle kudu. Go ya ka Ross, tsenyo ya moya ya tlhago e šoma kaone ge dithempheretšha tša ka ntle di le kgauswi le tše ka gare ntlong.

Tsenyo Moya ya Tikologong ya go Tswalelwa

Ditshepedišo tša go tsenya moya tše di šomišago maatla di šomišwa ka dintlong tšeo di nago le maboto a tiilego goba digaratene tšeo di dulago di tswaletšwe nakong ya tšweletšo. Difehlamoya le mašoba di šomišwa go tsenya moya ka ntlong. Ke ya theko ya godimo eupša e dumelela batšweletši go laola maemo a tlelaemete ka dintlong.

Monola wa go Kwagala

©Glenneis Kriel
Monola wa go kwagala o šupa diteng tša moyameetse moyeng. Ge go dirišwa diruthufatši gantšhi di hlola maemo a monola a ye fase, yeo e tlago ka dipoelo tša batho ba oma matlalo le dinko. Ka dikgogong maemo a fase ga 30% a monola a tla omiša tshepedišo ya bona ya go hema ka gomme poelo ya ba dinonyana di thoma go hlaselwa ke malwetši a go hema. Dononyana gape di tla selekega le lwa, go ya ka Hyline.
Maemo a monola, ka go le lengwe, a hlola mabaka a maleba a tswadišo mehuteng ka moka ya meouta, diphoka tše bonolo le pakteria. Monolo wa go kwagala ka ntlong ya diruiwa tša mapheko ka maleba e swanetše go se fapane magareng ga 40% le 60 ge ditšuwane di le tše nnyane. Dinonyana di oketša mo maemong a monola ka go hema ga tša le dithorwana.
Ka fao go ka dirwa eng go fokotša maemo a monola?
  • Šomiša maemo a kitlano a a nepagetšego a thoto (Bala tše ntšhi mabapi le se.) Ge o na le dinonyana tše di ntšhi go ba le dithorwana tše ntšhi le go hema gwa godimo di tšweleditšwego ka sekwere sa mitara.
  • Laola malao ka tshwanelo go fokotša maemo a monola. Ge o sa šomiše malao, tloša dithorwana ka mehla go tšwa tikologong ya tšweletšo.
  • Šomiša tokelo ya maleba ya malao a. Malao a mrega a swanetše go feta ka kakaretšo malao a selemo.
  • Netefatša gore ga go na le marothodi ka dintlong. Sekaseka dinweelo, dipeipe le meago gomme o lokiše go dutla ga meetse ka pela ge di bonwa.
  • Dinonyana di swanetše go ba ka dijong tšeo di lego maemong a botse go thibela letšhollo.

Go ka dirwa eng go iša godimo maemo a monola?
  • Bofase bja lebato bo ka gašetšwa ka meetse
  • Foggers goba dišašetši tša meetse di ka šomiša go okeletša monola moyeng.

Translated by Lawrence Ndou