Kori Bustard
Ngomanyuni

© Nigel J Dennis
Kori Bustard.

Dzina

Ngomanyuni (Ardeotis kori)

Zwiḽiwa

Ngomanyuni ndi tshiṋoṋi tshi no ḽa mitshelo sa thabeila tsha dovha tsha ḽa ṋama ya ṋowa na zwikokovhi zwoṱhe. Ndi ngazwo tshi tshi lemela. Zwiṱuku zwi ḽa zwikhokhonono. Zwiǹwe zwiṋoṋi zwi tou kapula zwi tshi nwa maḓi tshone tshi tou sura.

Vhuḓifari

Hezwi ndi zwiṋoṋi zwo no dzula shangoni ho omaho. Zwi tshimbilesa hone. Zwi fhufha musi zwo to tea ngauri zwia lemela. Zwi a fanyiswa na dzi ostrich ngauri azwi soko u fhufha. Zwi tshila tshifhinga tshilapfu nau kudzula zwi kudzela ngau ongolowa. Zwi nga dzula fhethun huthihi lwa tshifhinga tshilapfu kharali afho fhethu hutshi dzulela uvha na zwiḽiwa zwazwo. Zwi a funa a dzula zwi zwinzhi kana tshi tshoṱhe. Musi Ngomanyuni tshi tshimbila tshi tshimbila tshi na mutsindo ngau tsho hula nahone tshia lemela.

Mbonelo yatsho

Ngomanyuni ndi tshiṋoṋi tsho no lemelesa kha zwoṱhe fhano Afrika. Kha tshikalo tshi ya swikisa 19kg. tshi tshilesa shangoni ho omaho, tshina mukulo mulapfu na milenzhe milapfu ya zwikunwane zwiraru. Mavhudzi a nṱha ha ṱhoho yatsho ndi matswu. Mutshila wa hone ndi muvhala wa musumbusumbu na vhutshena.

U wanala hao

Zwi wanalesa mashangoni a tevhelaho: devhula ha Afrika, Afrika Tshipembe, Ethiopia, Tanzania.