Kori Bustard
Kori ya go sepela

© Nigel J Dennis
Kori Bustard.

Leina

Kori ya go sepela

Ponalo

Kori ya go sepela ya Aforika ke ye boima go dinonyana tša go fofa kamoka e bile e k aba boima bja dikilograma tše 19. Ke nonyana ya naga le molala wo mo telele gomme le maoto a matelel a goba le menwana ye meraro le seetša botsothwa goba sa mafofa a masehla. Korone ya mathokong a hlogo e fetogela go ba ye boso godimo ga hlogo. Go na le mothalo o bošweu go feta leihlo le lengwe le lengwe.
Seledu, mogolong, molaleng di mmala wa maswi a kgomo wa go hlakana le boso ka methalo. Dikarolo tša ka fase ga dinonyana di mmala wa boserolane go ya go botsothwa le botsothwa bja go tsenelela go methalana. Mosela o na le methalo ya go ba mesehlana le botsothwa le bošweu. Go diprimaries goba maphego a go fofa, a swana ka mebala. Lefelo la legetla ke methalo ye meso ya go namelana le mohlala o mošweu.

Dijo

Kori ya go sepela ya Aforika e tsebjwa bjalo ka nonyana nonyana ye boima kudu go di feta kamoka ka Aforika. E ja kamoka dimela bjalo ka borekhu le go ja diphoofolo tša go swana le mekgaritswane le dinoga. Go ditšwane phepo ya makgonthe ke dikhunkhwane. Go hweditšwe gore di ja mmotu wa go tšwa go mohlare wa Acacia. Goba dikhunkhwane ke tšona di jago mmotu wa goba tšona di ja mmotu go tšwa maleng a dikhunkhwane goba di ja mmotu thwii ga e so hwetšwe. Tikologo ye nngwe ya bohlokwa ya Dikori tša go sepela ke gore šomiša mokgwa wa go dira eke di a anya go fapana le tše dingwe tša dinonyana tša go tsena ka fase ga meets ka melomo ya tšona.

Pelegišo

Dikori tša go sepela di tšewa go ba le diphedi tša go ba le banna goba basadi ba bantšhi ka nako e tee. Pele fela ga nako ya go goela, ya poo yona e tla futšwetšwa molala ya iša mapheko morago ge e bina pele ga tshadi. Dipoo tše dingwe tša dibustard di ka dira go feta fao gomme tša, ntšha mafofa a tšona kamoka go tšwelela bjalo ka kgwele ya maoto ye tšhewu. Gape di ka inamela tshadi gomme tša futšwetša melomo.
Dipoo di na le go ba le modumo wa go ya godimo. Ka nako ye e lemogilwego ke tshadi. Dipoo tša go belegiša di bontšha se mathomong a letšatši, goba ka meriti. Dipoo ga di tšee karolo go godišo baswa. Ditshadi di nna ka dihlageng bontšhi bja nako, e tla se šiya fela nakwana ge e yo ja. Go goela gantši go diragala ga tee fela ka ngwaga ka nako e tšerego matšatši a ka bago 23-30. Ge tshadi e beela mae, go tlwaelegile gore mme a se dire sehlaga se se koto; di ka no ba le ka fase.

Boitshwaro

Ke baipei ba fase, ke ka moo di theilwego laina la bustard, seo se tlhalošang gore sepela. Di fofa fela ge go hlokega ka lebaka la boima bja tšona. Go bonala e le gore Dikori tša go sepela di ka arolwa bjalo ka ge e ka ba ye ngwe ya tše mmalwa tša dinonyana tše kgolo tša go se fofe go swana le dimpšhe le emus, go raa gore di ka no ba le go boela go kgale boemong bja badimo bja tšona, ka ge ba tšona, le tše dingwe, dikreini ke meloko ya dibatana tša go se fofe.
Di na le nako a telele ya bophelo le tswadišo ka bonya. Di rata go tšwela pele ka go dula lefelong lona leo le le tee nako ye letelele bjalo ka mothopo wa dijo ge o sa lokile, go tloga fao di tla huduga ka ge bontšhi bja diphoofolo di dira. Ba bonwa ka bo nnoši, ka bobedi goba dihlopha tšeo di ka mašokeng, mašoka a bjanye le mašokeng a bulegilego a Kalahari. Kori ya go sepela e sepela gannyane gannyane ka magato a go elwa hloko le go fofa ka kgapeletšo. Ka bolekane, poo e futšwetša mogolo wa yona go phatlalala mafofa a molaleng a mašweu ka ntle, hlogo e na le mafofa a go emelela go ya godimo a gogetšwe morago, maphego a yona a lekeleditšwe go ya tlase le mosela o lebetše godimo le pele molaleng. Dinonyana di na le mosepelo wa go hlomphega gomme ka bogolo bja tša tšona ke difofe tše maatla.
Di tloga ka modumo wa moya wa godimo, eupša ge di le moyeng di fofa ka ka lebelo le ka maatla kudu. Di rata go tšwa ka dikamanong le kotsi le go fofa ge di gapeletšwa. Ge di ka sehlopha, dinonyana di sepela ka mela ye e hlephilego ya go ralala le naga go nyaka dijo.

Mafelo a bodulo

Kori ya go sepela e nna mafelong a bophara, a bulegilego a bjang, le mafelong a bjang a nago le mehlare e mmalwa. Kori ya leloko la go swana le ye e hwetšwa ka mafelong a go omelela a bjang moo mehlare ka tlwaelo e phatlaletšego. Dikori tša go sepela di rata mafelo ao a nago le bjang bjo bo kopana le ponalo ye kgethegilego. Dinonyana tše ga di sa tsebjwe ka go huduga bjalo ka tše dingwe tša dinonyana, fela ge go nyakega nakong ya tlhokego ya dijo le mamemo a boso.

Moo di hwetšwago gona

Dikori tša go sepela di hwetšwa ka Bohlabela bja Aforika le ka Aforika Borwa. Ka dileteng tša mafelo a Ethiopia, Kenya le Tanzania.

Leina la selatini

Ardeotis kori