Kori Bustard

© Nigel J Dennis
Kori Bustard.

Kutiveta kwayo

Le Kori Bustard nguyona nyoni yala Afrika lesindzako nayindiza futsi ingakala ema kg lalishumi nemfica. Yinyoni letsandza indzawo lenentsamo lendze bese inetinyawo letindze letigcina ngetingalo letintsatfu nelibala lelinsundvu lohhwabile noma lelimphunga. Ngasemaceleni kwesichobo ngasenhloko kuchubekela libala lelimnyama. Kunemigca lemhlophe ngasesweni linye. Lesilevu, chochocho, kanye nentsamo lesamhlophe lobhicene nalokumnyama.
Lingaphansi lalenyoni limtfubi kanye nelibala lelinsundvu lotopele. Lomsila unelilayini lelibanti lelimphunga losa nsundvu kanye nalokumhlophe. Letimphiko, noma tinsiba tekundiza, nato timakwe ngekufanana. Tindzawo letisemahlombe tinemibhalo lemnyama nalokumhlophe.

Kudla Kwato

Le Kori Bustard yatiwa njengenyoni lesindzako yala Afrika. Idla konkhe, idla titjalo-letifana nemagumence kanye netilwane letifka boholoholo kanye netinyoka. Letimantjwele kudla kwato lokungiko tilwanyana. Kutfolakele kutsi tidla emagcolo laphuma etihlahleni tema Acacia. Noma tidla tilwanyana letidla emagcolo nato noma tigaya lamagcolo kanjalo akwatiwa. Lenye intfo lemcoka yato ema Kori Bustard kutsi tinatsa tisebentisa indlela yekumunya, kunaletinye tinyoni letitsatsa emanti ngemilomo yato.

Kwakhiwa

Ema Kori Bustards atsatfwa ngekutsi tilwane letitsatsa sitsembu. Nakulungiselelwa kuhlangana kwato, lelendvuna itotjekisa intsamo yayo bese igabancisa timphiko tayo uma idansa embikwalensikati. Lamanye ema Bustards lamadvuna aphindze ente lokwecele ngekutsi akhokhe tonkhe timphiko tato, tivele njengebhola lemhlophe. Tingaphindze tiguce phambi kwalensikati tibe tidlalisa lomlomo wato. Letindvuna tenta umsindvo lobhomako.
Ngalesosikhatsi lelendvuna iyanakeka kuletoletinsikati. Letihlangene letindvuna tikhombisa lesento ngesikhatsi sasemini, noma ngetikhatsi tasemvakwemadina. Letindvuna ativami kutsatsa indzima nakukhuliswa letincane. Letinsikati tichubeka tisale etilulwini esikhatsini lesiningi, tisishiya sikhatsi lesincane, tiyokudla. Kuchobosela kwenteka kanye ngemnyaka kutsatsa emalanga lamashumi lamabili nakutsatfu kuya kumashumi lamatsatfu. Uma lensikati italela emacandza ayo, kujwayelekile kulomake kutsi ente silulu lesicinile; angahle awatalele emhlabatsini.

Kutiphatsa kwato

Titsandza kuhlala emhlabeni, lefutsi leligama lelitsi bustard, lisho tinyoni letihambako. Tindiza nje nakudzingekile ngenca yesisindvo setimphiko tayo. Kuphindze kuyakhomba kutsi le Kori Bustard ingahlukaniseka njengaletimbalwa letingandizi njengema Ostrich kanye nema emus, lokusho kutsi tingabuyela esimeni, njengoba, kanye naletinye letinemilente netintsamo letindze, letasuka kuleto letinkhulu letingandizi tinyoni. Tinemphilo lendze yekuphila futsi tihlangana kancane. Tijwayela kusala kuleyo ndzawo uma nje kunekudla lokukahle, bese tiyahamba njengoba letinye tilwane letinengi tenta.
Tibonakala titodvwa, ngatimbili noma ngemacembu emahlatsini, etindzaweni letivulekile letinetjani kanye nasetigangeni tase Kalahari. Le Kori Bustard ihamba kancane ngekukalwa bese indiza ngekuvilapha. Emagumeni, letindvuna tilula bochochocho kuze tivule letimphiko letingasentsanyeni letimhlophe, inhloko lenesichobo lesimile lesibheke emuva, timphiko tiwile bese umsila ubheke etulu phindze phambili ngasentsanyeni. Letinyoni tinendlela yekuhamba lenhle futsi nangelinani lato lelincomekako tindiza kakhulu.
Tisuka ngaletimphiko tato letisindzako, kepha nasetindiza tindiza ngekuphangisa futsi kakhulu. Ticolela kuhamba natibona ingoni bese tindiza naticindzetelekile. Uma tisemhlambini, letinyoni tihamba ngayinye ngelilayini emadlelweni tifuna kudla.

Indzawo yato

Le Kori Bustards itsandza indzawo levulekile, lenetjani, netiganga letincane. Tilwane tema kori bustards tingatfolwa etindzaweni letomile lapho khona tihlahla tisakatekile. Ema kori bustards atsandza tindzawo letinetjani lobufisha nendzawo lenhle. Letinyoni atatiwa titsandza kuhamba njengetinyoni letinye, tihamba nakudzingeka ngesikhatsi sekubulukhuni bekudla noma simo selitulu.

Lapho titfolwa khona

Ema Kori Bustards atfolwa eMphumalanga ye Afrika kanjalo nase Ningizimu Afrika. Letindzawo letisemphumalanga ye Afrika yi Ethiopia, Kenya, kanye ne Tanzania.

Latin Name

Ardeotis kori