Banded Mongoose
Lukhohe

© Nigel J Dennis

Dzina

Lukhohe (Mungos mungo)

Mbonalo

Lukhohe lwa tshiduna lu lemela fhedzi u fhira lwa tshisadzi musi zwi tshi kha ḓi aluwa. Hezwi zwo no tou hula tshoṱhe zwoṱhe zwi ya eḓana, na nga tshileme, zwi lemela henefha kha 1,5kg. Lukhohe lu na tshifhaṱuwo tsho itaho triangle tsha dovha tsha sekena tsha vha na nḓevha ndapfu dzo vuleaho dza banda na ṱhoho. Tsha vha na mutshila wa ḓaka mulapfu, muvhala watsho ndi gireyi na buraweni. Havha na mavhala asa kanganyisi na luthihi o rambalalaho kha muṱana. Hafha nga fhasi hatsho huna muvhala wo no vhonala mutshena tsha vha na milenzhe mitsu.

Kulele

Lukhohe luḽa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho, nga maanḓa zwikhokhonono na dzi mbevha dzenedzi. Lwa dovha hafhu lwa ḽa na zwipuka zwine lwa tou ḓi vhulahela zwo no nga dzi mbevha na dzi ṋowa dzenedzi, lu a ḽa na malatwa a zwiṅwe zwipuka. Lu dovha hafhu lwa ḽa na makumba a re zwiṱahani a zwinoni na zwi kokovhi, lu kokodza makumba nga milenzhe ya phanḓa lwa a ḓisa murahu uri lu kone ha u a kwasha zwavhuḓi.

Kubebele

Lu ya kona u beba vhana vhavhili uya kha vha rathi nga musadzi muthihi. Vhana vhabebiwa nga murahu ha musi tsho ḓi hwala lwa vhege dza malo uya kha dza ṱahe. Lukhohe lu ya kona nga maanḓa u thogomela vhana vhalo. Na hone u beba kha lukhohe zwo iledzwza nga zwifhinga zwa dzi mvula, vhutshilo hoṱhe ha tsha tshisadzi tsho tendelwa uvha na vhana muthihi uya kha vhaṋa nga nwaha muthihi.

Kuitele

Lukhohe lu dzula fhethu ho tsitsikanaho hune ha vha na vhathu khamusi ubva kha vha rathi yak ha funṋa nga u linganela ha zwo uya wana huna zwihulwane zwa fumiṱhanu zwine zwi dzula na vhana vhazwo henefho. Tshigwada hetshi ndi tshone tshihulwanesa kha zwipuka zwino ḽa miroho na dzi ṋama. Zwothe lwa tshiduna na tshisadzi zwi ya kona u shanduka zwa vha zwiswa, zwino zwenezwo ndi zwone zwo no ita uri zwiḓalese nga maanḓa.

Hune zwa wanala hone

U phaḓaladziwa ha hezwi zwi puka zwiṱuku zwo no ḽa ṋama na miroho hafha Afrika tshipembe, a zwo ngo ḓalesa earstern woodland savanna, zwa vha hone kwazulu natal na maḓakani a Mpumalanga na vunḓuni ḽa northen na western na Mozambique huna hunzhi hune zwo ḓalesa hone kha hezwo zwi re hafho nnṱha na Botswana na Nabamibia zwi hone.

Vital Statistics

Tshileme(tshisadzi): 1,0-1,4kg
tshileme(tshiduna): 1,0-1,4kg
Vhulapfu(tshisadzi): 55cm
Vhulapfu(tshiduna): 55cm
Tshifhinga tsha u ḓi hwala: Miṅwedzi mivhili
Zwibebwa: Vhavhili uya kha vhararu
U vhibva: Ṅwaha muthihi
Tshileme tsha musi lu tshi fhedza u bebwa: 20 g
Lushaka: Lwa u ḽa nama na miroho
Muṱa: Viverridae

Kubebele

Vhana vhavhili kha vha malo vha ya bebiwa vhukati ha tshilimo na hone vha bebwa vha sa vhoni, vha na mavhudzi husi muvhili woṱhe, vha thoma u vhona vha na maḓuvha a fumi.

Zwine lwa vha zwone

Zwikunwe zwiṱanu hafha kha milenzhe, tshikunwe tsha u thoma tshi ya vhonala nga maanḓa musi tshi tshi khou tshimbila zwiṱuku, fhedzi tshi si vhonale arali I tshi khou hwenya kana u gidima.ha dovha ha vha na zwikunwe zwiṱanu nga hafha nga murahu zwine zwa sa tou vhonalesa nga maanḓa.

Zwinwe zwe zwa wanala

Lukhohe lu ḓivhelwa u kona u imela ndavha dza lwo na kha ndau arali lwa vha lu tshi khou tshuwiswa. lu vhonala lu tshi kona u fhufha u tshi veta veta khofheni ha ndau arali dzo lutinga.