Banded Mongoose
Imungo Enemida

© Nigel J Dennis

Igama

IMungo Enemida [Mungos mungo]

Ukubonakala

Imungo Enemida (mungos mungo) yesilisa ibudisi kwaphela ukudlula ezisikazi lokha nazisakhulako. Bese kuthi lokha nasele zikhulile ubulili bobulili buyalingana ngesayizi kanye nobungako ngesimedo esingaba yi-1.5 kg. Imungo le ibonakala ngeendlebe zamajamo ezingncantathu, ezicale phezulu ezipataleleko. Banemisila emide kanye nomzimba ogubuzeseke ngekhowuthi ede.

Ukudla

Iiinlwana ezinganamgogodlha njengeembungu kanye nabokuba bulongo zikukudla okujwayelekileko. Kesinye isikhathi zidla iinyamazana ezikulu njengamagundwana kanye neenyoka. IInsalelo ezivela emazaleni nazo aye zizidle ukulumaluma. Imungo le idla namaqanda weenyoni neweenyoka. Ziphula amaqanda ngeenzipho zawo zezandlei zangaphambili bese ziwadle.

Ukukhula

IMungo Enemida esikazi ikhiqiza abantwana bayo abasilinganiso 2.6. Ngaphakthi kwepaka, ukuzithwala kwenzeka hlangana neemveke ezi-8 ukya kezili-9. Ukutjhejwa kwabantwana bangabelethwa kuba khona. UKukhula kwazo kwenzeka khulu ngeenkhathi zokuna kwezul, bese isilinganiso sepilo yosikazi siyi-1.4 ngomnyaka.

Ukuziphatha

IMungo Enemida ihlala nezinye zekhabo ngeenqubuthu ezingabalewla ku-6 ukuya ku-40, esinye nesinyeisiqubuthu sineMmungu ezidala ezili-15. Iinqhema zehlobo leenlwana lezi ngezidla inyama kwaphela. Zesilisa kanye nezisikazi zenza abantwana ngokuya kweenqhenyanyana ezizibuthelela kizo, lokhu kwenza bonyana zoke zine nesithako sefuzo esisemzimbeni esifanako.

Where they are found:

Ukusatjalaliswa kweenlwana ezidlinyama ezimajadu nezikwazi ukuhlalisana eSewula Afrika, kutholakala epumalanga eendaweni ezinemithi emaqalanga emangweni, ukusuka KwaZulu Natal magegana nelwandle ukuya ngetlhagwini yePumalanga, eTlhagwini neemfundeni eziseTlhagwini Tjhingalanga kanye neMozambique. Kunezinye ezitholakala etlhagwini tjhingalanga yeBotwana neNamibia.

Iimbalobalo nelwazi eliqakathekileko

Ubungako (Fazana): 1, 0 - 1, 4 kg
Ubungako (Sikazi): 1, 0 - 1, 4 kg
Ubude (Fazana): 55 cm
UBude (Sikazi): 55 cm
Isikhathi sokuzithwala: 2 months
Inani labancani: 2 - 8
Ukukhula nokuzibandakanya kezomseme: 1 year
Ubungako nayibelethwako: 20 g
Ihlelo: Yi-Carnivora
Umndeni: Yi-Viverridae

Ukukhula

Ukusuka kababili (2) ukuya kababunane (8) babelethwa phakathi kwehlobo bangaboni emehlweni bese baba neehlutjhwanyana. Amehlo wazo avuleka ngemva kwamalanga ali-10.

Ihlathululo

Amazwana ama-5 eenyaweni eziphambili; izwana linye libonakala liphuma lokha isilwana lesi sikhamba siya phambili. Kodwana asibonakali lokha nasigijimako. Amazwana ama-5 enyawaneni langemuva, kodwana izipho lezwana lokuthoma libonakala livelile, ngemva kwamazwana ama-4.

Amanowutsi

Imungo Enemida le yaziwa ngokobana iyakwazi ukuzijamela nokuzilwela phambi kwamabhubezi lokha nazithuselwako. Inengi labantu abazibonele ngewabo amehlo babone IMungo le yecela amabhubezi ebusweni lokha amabhubezi ziyibhodile.