Banded Mongoose

© Nigel J Dennis

Libito

Banded Mongoose – (Mungos mungo)

Kubukeka Kwaso

Ema Banded Mongoose esilisa ayasindza kunewesifazane ngesigaba sawo sekukhula. Ebudzaleni bawo yomibili lemilili iyafana ngebukhulu, sikali sato lishumi nesihlanu semakhilogrami. Lawa ema Mongoose achazwa ngulokumisa kwelisikela, buso lobucijile netindlebe letibanti. Anemisila lemidze lehhwebheka nalecumbile. Imibala yawo imutfubi na nsundvu nekukhanya lokungaphatamiseki nalokumnyamana lokugegeletela ngemuva. Tindzawo letingaphansi tiyakhanyakhanya nemilente yato leminyamana.

Kudla Kwato

Tilwane letite ematsambo takha incenye lenkhulu yekudla,ikakhulu emabhungane netitintfutfwane. Tivamise kutsatsa tilwane letinkhundlwana njengemagundvwane lamancane netinyoka. Tindzawo tekulahlela tisetjentiswa kufuna kudla lokuncane lokudlekako. Kuguculwa kwato kwenteka ngetikhatsi tetimvula, bese ngaleso sikhatsi salowesifazane silinganiso lishumi nakune welinani lebantfwana ngemnyaka.

Kutiphatsa Kwato

I Banded Mongoose ihlala ndzawonye sonkhe sikhatsi ilicembu lelisemkhatsini wesitfupha kuya emashumi lamane, ngekwakhiwa silinganiso lesilishumi nesihlanu alabadzala kanye nebantfwababo. Linani lemacembu laletilwane likhulu kunaleto letinematsambo. Besilisa kanye neBesifazane bendlulela kumitfwalo lemisha,ngalena ndlela kukhula kwabo kulula.

Lapho Titfolakala Khona

Kuhambiswa kwalesi silwane lesincane la Ningizimu Afrika, timubalwa kumahlatsi esavannas lese nshonalanga, kusukela etindzaweni letiseceleni kwelwandle kwaZulu-Natal kuya emahlatsini ase Mpumalanga, etifundzeni tase Northern kanye ne North Western ne Mocambique. Kukhona kuphumula noma kujuba emkhatsini welinani nelingutulu kuya enorth westerly eBotswana nase Namibia.

Luhlolo Lolutsetfwe

Sisindvo (Wesifazane): Kunye khoma ziro kuya ku kunye khoma kune kg
Sisindvo (Silisa): Kunye khoma ziro kuya ku kunye khoma kune kg
Budze (Wesifazane): Emashumi lasihlanu nesihlanu cm
Budze (Silisa): Emashumi lasihlanu nesihlanu cm
Sikhatsi Sekuhlala Esiswini: Tinyanga letimbili
Inimbolo Yaletincane: Mabili kuya kulasiphohlongo
Sigaba Sekukhulu: Umnyaka munye
Sisindvo Sekutalwa: Emashumi lamabili ema g
Kulungisa noma Kucondzisa: Carnivora
Umndeni: Viverridae

Kwentiwa Kwato

Kusuka kulamabili kuya kulasiphohlongo lamancane latalwa emkhatsini welihlobo futsi akaboni emehlweni phindze ete kahle tinwele. Emehlo avuleka emva kwemalanga lalishumi.

Inchazelo ye Spoor

Inetintwane letisihlanu ngaphambili, lolutwane lekucala lingabonisa lespoor uma lesilwane sinyakata kancane kepha lingakhombisa nasigijima. Tintwane letisihlanu ngemuva, kepha ubona lugalo lwalolutwane lwekucala ngemuva kwaletintwane letine.

Lucwalingo Lolutsetfwe

Ema Banded Mongoose atiwa ngekujamela emabhubesi uma awahlasela noma awetfusa. Lokwabonwa bantfu labanye kukhombisa ema mongoose azuba aya etulu futsi ahlasela emabhubesi labekagegeletele ema mongoose.