Blue Duiker
Duiker ya Botala jwa legodimo

© Roger de la Harpe/Africa Imagery

Leina

Duiker ya Botala jwa legodimo (Philantomba monticola)

Ponalo

Duiker ya Botala jwa legodimo ke mefuta o monnye wa podi e tlhaga mo Borwa jwa Aforika. E boleele jwa dimilimitara tse 300 kwa magetleng le tshadi e boima jwa dikilograma tse di 4.7, banna, dikilomitara tse di 4 kg fela. Letlalo la yona ke le le botala jwa legodimo le bosetlha. Bong ka bobedi bon a le dinaka tse dikhutshwane, e gantsi e tswetseng ke moriri o o supileng kwa godimo.

Dijo

Duiker ya Botala jwa legodimo e fula matlhare, maungo a a sa tswang go una le dithunya di wetseng fa fatshe.

Pelegiso

Ga di tsale di setlha se se rileng, nako ya go dusa e e ka nnang malatsi a a ka nnang 210. E e nnye e belegwa e le bokete jwa digrama tse di 400. Tse di nney di a fitlhwa mo dibekeng tsa ntlha di le mmalwa morago ga go belegwa, mme morago ga fao di a ntshiwa ka malatsi a a ka nnang 388 fa di tekanetse og ka tlhakana le e tshegadi.

Di fitlhelwa kwa kae?

Duiker ya Botala jwa legodimo e phatlaladitswe go tswa kwa Kapa Botlhaba go ya kwa dikarolong tsa Aforika Bophirima. Le gale, ka ntlha ya kgaoganyo ya bonno mme ga bo a kopana sentle jaaka naga e o e nnang e le tala dinako tsotlhe e di e tlwaetseng. Mefuta e e kgethegileng mo Aforikaborwa e mo bukeng ya tshedimosetso ya South African Red Data.

Mo karolong ya dintlha

Duiker ya Botala jwa legodimo e itsege ka go ja mae a dinonyane le ditshenekegi – ka jalo ke phologolo e e jang nama le dimela, gantsi e ja dimela. Ba tsomiwa ke di manong, gantsi ke lenong la kgosi.