Blue Duiker

© Roger de la Harpe/Africa Imagery

Lebitso

Blue duiker (Philantomba monticola)

Tjhebahalo

Blue duiker ke matsa manyenyane ka ho fitisisa Afrika Borwa. E bolelele ba milimitara tse 300 mahetleng, tse tshehadi di boima ba kilogram tse 4.7, tse tona do di boima ba kilogram tse 4. Letalo la yona le bolou bo boputswa. Tse tona le tse tshehadi di nale manaka a makgutswane a bohale, a patilweng ke boya.

Dijo

Blue duiker e ja makala a foreshe, Ditholwana le dipalesa tse weleng morung.

Tswalo

Ha di tswale ka nako tsohle, ka nyalano ya matsatsi a 210. E tswala ledinyane le le leng la boima ba gramo tse 400. Madinyane a patwa bakeng sa dibeke tse pedi ka mora ho hlaha, ka mora moo diya ho mma tsona mme di kena thobalanong ka mora matsatsi a 388.

Moo di fumanehang

Blue duiker e ikabile ho ya Kapa Botjahabela hoy a karolong Bophirima ba Afrika, le ha hole jwalo ditla morao tsa bodulo di kgetha kabo ka botala le dibaka tsa bonono. Blue duiker e nkuwa ele e nngwe ya diphoofolo tse sa fumaneheng ha bonolo ho South Afrikan Red Data.

Dintlha tsa tshimo

Blue duiker di tsebahala ka ho ja dinonyana, mahe le dikokonyana. Le ha fela dijo tse ngata ele meroho. Di hlasela di ntsu, ka kotloloho duntsu tse tsamayang morung.