Blue Duiker
Phuti ye tala

© Roger de la Harpe/Africa Imagery

Leina

Phuti ye tala (Philantomba monticola)

Ponalo

Phuti ye tala ke phuti ye nyane mo Afrika Borwa. E ela millimeter wa 300 ka magetleng gomme tše tshadi di na le boemo bja dikhilokeramo tše 4.7 e be tše tona di na le boema bja dikhilokeremo tše nne (4). Boya ke bo tala le bo setlha. Ka moka ga tšona tše tona le tše tshadi di rwala manaka a ma khutswane le boglale, gape ka mehla di nale moriri wo montšhi wa go fihlega.

Dijo

Phuti ye tala e ja mabjana le dienywa.

Pelego

Tšona ga di belege ka sehla, nako ya tšona ya go golo e tšea matšatši a go lekana 210. Puthiana e tee e belegwa ka boemo bja keremo ya 400. Tše nyane di a fihliwa dibeke tša mathomo morago ga pelego gomme e be di tlošiwa go lefelong la batswadi ba tšona ge di godile di kgona le thobalano morago ga matšatši a 388.

Moo di hwetšwago gona

Phuti ye tala e phatlaladitšwe mafelong a go swana le Eastern Cape le West Africa. E fela, ka lebaka la lefelo leo le e ratago le dira gore phatlalatšo e be ka mehuta huta bjalo ka ge di hwetswa fela sekwa sa evergreen. Muhuta wo ga o hwetšagale kudu mo pukung ya Afrika Borwa pukung ye hubedu.

Tlhagišo lesedi

Phuti ye tala di tsebega ka go ja dinyonyane le mae le dikhukhwane – di dira gore dije dijo kamoka, e fela dijo tše tlwaelegilego ke mehlare.