Blue Duiker
I Duiker Leluhlata Njengesibhakabhaka

© Roger de la Harpe/Africa Imagery

Ligama

I Duiker Leluhlata Njengesibhakabhaka (Philantomba monticola)

Kutiveta Kwato

I Duiker Leluhlata njengesibhakabhaka yinyamatane lencane kunatotonkhe la Ningizimu Afrika. Ikala emakhulu lamashumi lamatsatfu ema mm ngasemahlombe bese besifazane banesisindvo lesikala kune nesikhombisa ngema kg, besilisa bakala kune ngema kg. lesikhumba sayo seboya singumbala loluhlata njengesibhakabhaka kuya kulo Mphunga. Yomibili lemilili itfwele timphondvo letimfisha leticijile, letifihlwe sicumbi setinwele.

Kudla Letikudlako

Le Duiker leluhlata njengesibhakabhaka idla emacembe lasemasha, titselo kanye netimbali letiwa etihlahleni.

Kwentiwa

Atinaso sikhatsi sekuhlanganiswa, tinesikhatsi lesingangemakhulu lamashumi lamabili nakunye emalanga. Tinyamatane letincane titalwa tinesisindvo lesimakhulu lamane emashumi ngema grams. Lalamancane ayafihlwa ngemaviki ekucala nakacedvwa kutalwa, bese muva ayasuswa etindzaweni tabo make bato nasekacala kukhula emva kwemalanga langemakhulu lamatsatfu nemashumi lasiphohlongo nesiphohlongo.

Lapho Titfolakala Khona

Le Duiker leluhlata njengesibhakabhaka itfolakala khashanyana kwe Eastern Cape kuya etindzaweni tase West Afrika. Nobe kunjalo, kungako ngendzawo yekuhlala ticolela indzawo yemahlatsi lekhona lehlala iluhlata. Lesilwane satiwa ngekutsi siyindlala emabhukwini labovu ala eNingizimu Afrika.

Lucwalingo Lolubhaliwe

Bo Duiker labaluhlata njengesibhakbhaka batiwa ngekutsi badla emacandza etinyoni netilwanyana – loku kutenta tilwane letidla kudla lokunengi lokwehlukene, noma nje kudla lokucinile kutibhidvo. Titingelwa tinyoni lekutsiwa tingculungculu, ikakhulu tingculungculu letinsikati natihambahamba lemahlatsini.