Klipspringer

© Nigel Dennis

Lebitso

Klipspringer [Oreotragus oreotragus]

Tjhebahalo

E boima ba dikologram ka bolelele ba dimilimitara tse 500-600 mahetleng, ke matsa a manyenyane haholo. Tse tshehadi di nyane ho tse tona. Tse tona di nale manaka, tse nang le lesale le potang manaka fatshe. Klipspringer e nale ditsebe tse nyane tse kgidikwe tse dutseng morao hlohong, le matshwao a bonahalang.
Letlalo la yona le mahwashe le ya fapana ka mmala jwalo putswa, tshehla, sootho kapa kgubedu ka bosweu karolong e ka fatshe, seledu le dipounama. Tshobotsi ya yona e kgololo ya mahlo.

Dira

Klipspringer ke phofu ya di leopard, jackals le di hyena. Manamane a kotsing ya dintsu le ditshwene. Ka lebaka la hore di Klipspringers di lokela ho siya dibaka tsa tsona ditsoma. Di hlokosi haholo ho dira tsa tsona, mme ebe e nngwe e hlokomela kotsi e hlokomedisa tse ding. Di baleha ka ho fofela sebakeng se hodimo ka ketello pele ya tse tshehadi. Ha di se di bolokehile di etsa molodi ka bobedi.

Dijo

E ja dipalesa tse fapaneng, tse tala le ditholwana le hoholo ba dihlahana le ditlama tlama. Ha se hangata e jang jwang. Ha tsepele ho nwa metsai.

Tswalo

E tswala namane e le nngwe sehleng sa selemo le hlabula, ka mora boimana ba kgwedi tse 6. Manane e tswa sehlopheng ka mora selemo, ka nako e se e hodile.

Boitshwaro

Tse tona le tse tshehadi etsa kopano e tiileng, mmeka bobedi di sireletsa malapa a tsona. Malapa bongata ba 8 di ka bonwa mmoho, eleng malapa a kenyeleditse le baahisane.

Bodulo

Klipspringers di nale bodulo bo itseng jwalo ka dibaka tse majwe tse thabeng le koppies. Sena se thusa namatsana ena maoto a bobebe ho phonyoha direng tsa sona.

Moo Di Fumanehang

Di abehile dibakeng tse latelang Afrika Borwa, Zoutpansberg, le thabebeng ya Lembombo, Kuiseb River mahwatateng a Namib le Orange River tlaase le dithabeng tsa Kapa Bophirimela. Ha di fumanehe haholo dithabeng tsa Drakensberg.

Diphuputse tse ikgethileng

Boima ba tse tshedadi: Dikilogram tse 11-16
Boima ba tse tona: Dikilogram tse 12
Bolele ba tse tshehadi: Disentmitara tse 82
Bolelele ba tse tona: Disentimitara tse 82
Nako ya boimana: Kgwedi tse 7
Leleko: Bovidae
Manaka: Disentimitara tse 10
Tswalo: E tswala ledinyane le 1 nako e nngwe le e nngwe ya selemo ka mora boimana ba kgwedi tse 7.

Tlhaloso ya mehlala

Di Klipspringer di tsamaya hodima ditlhako tsa yona tse telele, tse motsu, tse kgidikwe. Ditlhako tse kgidikwedi etseditswe debaka sa yona se majwe.