Klipspringer
Sekome

© Nigel Dennis

Leina

Sekome [Oreotragus oreotragus] Leina la Sekome ka sesimane ke Klipspringer gomme letšwa polelong ya Seburu le ra gore 'rock jumper' gomme bolela ka ga bokgoni bja diphoofolo mafelong a rocky fao dibonagalago di sepela ka bolokologi di nanya.

Ponalo

Di na le boima ba go lekana le dikhilometere tše 11-13 le botelele ba go lekana le dimillimetere tše 500-600 magetleng, phoofolo ye ke phuthi ye nnyane ye tiilego. Ke e koto go fetiša kgapa. Ke dikgapa fela tše di nalego manaka a ma khutswane, manaka a gona a thadilwe ka tlase. Sekome se na le ditsebe tše nnyane tše nkgokolo, ditsebe tša gona dieme ka morago ga hlogo, di na le methalo ye mentshu. Sefoka sa moriri se na le mmala wa go ba le bosetlha, serolane, sootho goba khubedu ka methalo ye mešweu ka tlase le seledung le molomong. setho sa mmele se se bonagalago kudu ke, black pre-orbital gland tše koto.

Dibatakgomo

Nkwe, phukubje le Phiri di rata go ja Sekome. Dinamane di bokoa go dintsu le ditšhwene. Ka lebaka la gore Dikome di swanetše go sepela di yo nyaka dijo di phela di hlokomela dibatakgomo gore di kgone go go fa tše dingwe taetšo ge di tla. Di fetoga ka go tšhabela mafelong a ka godimo goba go bias pele ye tshadi ye e laetšago. Ge di bolokegile di letša Alamo ka bobedi.

Dijo

Di rata go ja mehlare le matšoba, matlakala a matala le dienywa, mohlašana le dinoko. Ga di rate go ja bjang e bile ga di phele ka go nwa meetsi.

Pelego

Sekome sa Afrika Borwa.
Dikwana tše noši di belegwa ka nako ya selemo goba seruthwane e be go tla nako ya go gola ya matšatši a dikgwedi tše tshelelago. Tše nnyane di a tlošwa sehlopheng morago ga ngwaha o tee ge e godile.

Boitshwaro

Dikgapa le ewes di a gwerana gomme ka moka ga tšona tše tshadi le tše tona di šireletša mafelo a yona. Gantšhi dihlopha tša palo ye seswai di na le go bonwa le di mmogo, gantšhi o hwetša e le le lapa la baagišani.

Lefelo

Dikome di rata mafelo a go ba le tikologo ya go ba le matlapa a dithaba tša koppies. Se sedira gore di kgone go tšhabela Dibatakgomo gabotse.

Moo Di Hwetšago Gona

Mmepe gore di hwetšagala kae
Diphatlaladitšwe mafelong a go swana le Afrika Borwa, Zoutpansberg le Lebombo mountain ranges le foothills, le kua Kuiseb River mo Namib Desert, lower Orange River gomme gantšhi mefelong a dithaba a go swana le Western Cape. Ga di hwetšagala kudu kua Drakensberg mountain range.

Dipalopalo Tsa Bohlokwa

Boemo ba tše tshadi: Dikhilometere tše 11 - 16
Boemo ba tše tona: Dikhilometere tše 9 – 12
Botelele ba tše tshadi: 82 cm
Botelele ba tše tona: 82 cm
Nako ya go dusa: Dikgwedi tše šupago
Palo ya nnyane: 1 lamb
Mohuta: Artiodactyla
Lelapa: Bovidae
Manaka: 10 cm (record - 16 cm)

Pelego

Ngwna o tee o belegwa gare ga ngwaga morago ga nako ya go gola ya go fetiša dikgwedi tše šupago.

Motlhala Wa Maoto a Yona

Sekemo se sepela ka ntlha ya tlhako ya yona e telele ya menwana ya ngokolo. Ditlhako tše The rounded ke tlaleletšo mafelong.