Klipspringer
Ligogo ipunzana

© Nigel Dennis

Igama

Ligogo ipunzana[Oreotragus oreotragus]
Igama lepunzana le elithi-Rock Jumper (Klipspringer) ngelimi lesiNgisi, kuligama elisuselwa egameni eliselimini le-Afrikaans, kanti-ke ipunzana le ithiyelelwe ngesenzo sayo sokukghona ukugijima ematjeni begodu liqaliswe ekghonweni leenlwani ezihlala emadwaleni ezivamise ukubonwa ziqaqada emadwaleni ngeencenye yeemphetho zeenqatha zazo ngokukhuleka okukhulu.

Ukuvela Nokwakheka Kwayo

Lesi kusilwanyana esincani kodwana esicinileko tle. Sinesilinganiso sobudisi obumakgilogremu alisumi nanye ukuya kalisumi nantathu (11-13 Kg) kanye nesilinganiso sobude obuphakamileko obumamilimitha amakhulu amahlanu ukuya emakhulwini asithandathu (500 mm). Ezisikazi zakhona zikhudlwana kunalezo eziduna, kodwana ngeziduna kwaphela ezineemponjwana ezifitjhani ezinamaronjwana lapho zithoma khona.
Iimpunzanezi zineendletjana ezirondo ezihlezi pheze esiphundwini begodu zinamacatjhaza amancani abonakala ngaphakathi kwazo. Imibala yesikhumba sazo esimarhororhoro uqarheke ngeembala efaka hlangana umbala omlotha, osarilana, onzotho kanye nobumvu,begodu inoboya obubonakala bumhlophe obungaphasi, esilevini kanye neencenyeni zomlomo.

Iinlwani Ezidla Iimpunzanezi/Amanabazo

Iimpunzanezi zidliwa khulu zizingwe, iimpungutjha, abodahla kanye neempisi ezimabalabala. Amalamjanazo avamise ukudliwa makhozi kany neemfene. Ngebanga lokuthi iimpunzanezi zitlhoga ukusukela iinkhundla zazo ziyokuzuma ukudla, zihlala ziyelele khulu iinlwani eziyingozi begodu zinamatshwayo wokuyelela nokuyelelisa ezinze.
Zivamise ukwenza lokhu nguthoma ngokweqela phezulu zilila nofana kesinye isikhathi zingakabi ukulila begodu kuvame ukurhola phambili leyo esikazi. Nasele zibona bonyana kuphephile, zithoma zirhuwelele ngokubambisana ngendlela ezwakala njengomlozi.

Ukudla/Idayethi

Ukudla kwazo kufaka hlangana ukukhamba zizuma amathuthumbo, iimilo zomango ezihlazana, iinthelo zomango ezihlukahlukeneko, kanye namakhambi. Nokho azikavami nakancani ukudla utjani begodu azikathembeli khulu emanzini.

Ukuzala Nokukhulisa

Amalamjana avamise ukuzalwa ngesikhathi sethwasa hlobo kanye nehlobo, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esithatha iinyanga ezisithandathu. Amalamjana la avamise ukukhitjhwa emhlambini lokha nesele afinyelele esigabeni sokukhula ngokwaneleko esiminyaka munye.

Ukuziphatha Kwazo

Iimpunzana eziduna kanye nezisikazi zakha ubudlelwano obuthatha isikhathi eside begodu ziyabambisana ekuvikeleni isikhundla sazo saphakade nofana ezingasitjhugululiko.

Ikhaya Lazo/Indawo Yokuhlala/Isikhundla

Umhlobo lo weempunzana uthanda ukuhlala eendaweni ezinamatje kanye nemadwaleni aseentabeni. Lokhu kuyisiza khulu bona ikwazi ukuphunyurha eenlwanini eziyingozi nalezo ezilinga ukuyibulala, njengombana ineenyawo ezilula begodu zimsinya khulu.

Lapho Zitholakala Khona

Zisabalele eendaweni ezilandelako ze-Sewula ye-Afrika; eentabeni ze-Zoutpansberg ne-Lebombo kanye nalapho ekuthoma khona iintaba, magega nomlambo owaziwa nge-Kuiseb River erhalawumbeni le-Namib, eendaweni eziphasi ze-Orange River, begodu zijayeleke khulu eentabeni zeTlhagwini Kapa, kodwana ziyindlala khulu entabeni ye-Drakenesberg.

Iimbalobalo Ngepilwazo

Isilinganiso sobudisi (esikazi): 11 - 16 kg
Isilinganiso sobudisi (eduna): 9 - 12 kg
Isilinganiso sobude (esikazi): 82 cm
Isilinganiso sobude (eduna): 82 cm
Isikhathi sekambiso yokumitha: 7 months
Inani /isibalo samalamjana: 1 lamb
Irhembo/ umhlobo: Artiodactyla
Umndeni: Bovidae
Iimpondo: 10 cm (record - 16 cm)
Ukuzala nokukhulisa: Ilamjana elilodwa lizalwa kesinye nesinye isikhathi sonyaka ngemva kwesikhathi sekambiso sokumitha esiziinyanga ezilikhomba.

Ihlathululo Ngemitohalazo

Iimpunzanezi zikhamba ngokusebenzisa iincenye zesiphetho zeenqatha zazo ezide, kanye neentende ezinencenye zesiphetho ezirondo. Iinqatha ezirondwezi ziyisiza khulu ukuthi ingatlhagi nayisesikhundleni sayo esiseendaweni ezimamatje nofana emadwaleni.