Yini iRoyal Jelly

© Waugsberg

iRoyal jelly, yinto letiyile, lesamanti lemhlophe, leyakhelwe emlonyeni nase kungeneni kwachochocho (ngalesinye sikhatsi kubitwa nga ‘lokufukamela kudla’ lokumantisako) kwetinyosi letisebentako. Yinhlanganisela lengavakali kahle yetinongo temanutrients. Iphetse emanti (50% kuya ku 60%), emaprotein (18%), emacarbohydrates (15%), ifat (3% kuya ku 6%), luswayi lwemamineral (1.5%) – kufaka ekhatsi ipotassium, icalciu, isodium, iron kanye nemanganese – kanjalo nemavitamin.
iRoyal jelly iphindze yatiwe njenge ‘kudlakwemandla’ futsi kunikwa tinyosi letitindlovukati (bomake) netinyosi letinsha letisetibungu (emalanga lamabili kuya kumatsatfu kuphela). Loku ‘kudlakwemandla’ ngusona sizatfu sebudze bendlovukati nawuyicatsanisa naletinye tinyosi: tinyosi tetindlovukati tiphila tizetifike etikhatsini letimashumi lamane ngebudze kunaleto letitisebenti.
Tonkhe tibungu tiphiwa iroyal jelly emalangeni lamubalwa ngemuva kwekuphuma emacandzeni, bese tibungu letisebentako tibese tiniketwa ‘sinkhwa setinyosi’, inhlanganisela legucukile ye royal jelly, luju kanye nemphuphu lemtfubi. Tibungu letimbalwa letikhetsiwe tichubeka tinikwe le royal jelly, leyitivumela kutsi tigucuke tibe tindlovukati tetinyosi – letinkhulu, emalunga latalela-emacandza etinyosi laphila-sikhatsi lesidze’ umlayeto weliningi.
Kukhona incenye lebalulekile lesebentako, iroyalactin, kule royal jelly, legucula tibungu tibe tindlovukati. Letinye tifundvo atikuvumi kahle loku futsi tinconota kutsi tinganikwa ‘letibungu tetindlovukati’ lokudla lokujwayelwe kwesinkhwa setinyosi, ecinisweni, kuvumela lokutfutfuka kwetintfo tendlovukati yetinyosi.
iRoyal jelly ayigcinwa futsi inikwa yona lendlovukati kanye netibungu.

Kukhicitwa kwe Royal Jelly

Kusuka ngemnyaka wa 1900, kungena kwemali yebagcinibetinyosi base Shayina bekusolo kukhula umnyaka ngemnyaka ngendzaba yekukhula lokukhulu ekukhicitweni kwe royal jelly. Lababagcinibetinyosi benta imali lenhle ngelinani lwa 5 kg ye royal jelly levunwako (kumhlambi munye ngemnyaka), babelabanye bagcinibetinyosi banemali lephansi ngelinani lelingaphansi kwa 2 kg we royal jelly kumhlambi ngemnyaka.
iRoyal jelly ivunwa ngesandla ngekususa ngalinye kuya kumatsatfu emalanga ngebudzala betibungu betinyosi kutinhlayiya letibantfwana bese kususwa le royal jelly nge pipet noma sipatula lesincane. iRoyal jelly kumele ifakwe lapho kubandza khona emkhatsini wa 0 - 5°C kungakafike emahora ekuvuna bese tigcinwa engilasini lemnyama. Lemphilo yemashelufa ingaba tinyanga letilishumi nesiphohlongo tekubasefiligini kwe royal jelly lekhicitiwe kanye netinyanga letimashumi lamabili nakune etintfo letomele efiligini letikhicitiwe. iRoyal jelly leciniswe yi ice-yase iyoma ingabekwa iminyaka.
Ngekusho ka Mike Allsopp, nhloko welucwalingo kuSahluko Sekucwalinga ngeTinyositeluju we Agricultural Research Council (ARC) eStellebosch, iroyal jelly ayikhicitelwa kutsengiswa eNingizimu Afrika. ‘Akukavami kubaluleka kukhicita tigaba tekutsengiswa kwe royal jelly kkutinyosi teluju tase Kapa (Apis mellifera capensis) ngenca yemvelo yetinyosi. Umgciniwetinyosi angavele atfole umhlambi losebenta ngekutalela emacandza, lokungaphetsela emabhokisini langanalutfo. Kwetama kukhicita iroyal jelly etindzaweni lapho inyosi yase Afrika (iApis mellifera scutellate) ifuywa khona kungona le ‘tinkinga te Capensis’ lekuholela ekuphatamisekeni kwemhlambi.
(Letinkinga te Capensis kungesikhani letinyosi tase Kapa titsatsa lamabhokisi alemihlambi wetinyosi tase Afrika, nemiphumela yekubulala lendlovukati yetinyosi tase Afrika kanye nemhlambi wayo.)

Kusetjentiswa kwe Royal Jelly

Ngaphandle kwekunika lamaprotein-kudla lokuvutsiwe kwetibungu letingito tendlovukati, iroyal jelly ivunwa ngemadvodza kutsi isetjentiswe ekufakweni etintfweni temitsi kanye netintfo tekugcobisa. Isetjentiswa iyinsha, iyapholiswa noma iciniswe nge ayisi bese icina-ngekomiswa, iroyal jelly ingahlanganiswa ibekudla, iyasetjentiswa ematafuleni noma ngendlela yemanti njengemujovo noma yentiwe emafutsa esikhumba kwentela tilondza tekusha. Iphindze yanikwa emahhashi ekucudzelana kanye nekuhlanganisa imuhlwa netilwanyana.
iRoyal jelly iletfwa eNingizimu Afrika (kutosetjentiswa etintfweni tasendzaweni letakhiwako) kuyatsatfwa. Loku kungabulala tintfo letingatfolwa kuko.

Translated by Phindile Malotana