Yini i-Royal Jelly?

© Waugsberg

I-royal jelly, into edege emhlophe eyenziwa emlonyeni kanye nemphinjeni (ngesinye isikhathi ibizwa bona yi-brood food’glands) wenyosi ezibasebenzi. Iyihlanganisela yezakhimzimba zenthako ezahlukahlukeneko. Imumethe amanzi (50%-60%), yama-(18%), yama-carbohydrates (15%), yamafutha (3%-6%) mineral salts (1.5%) – ekubalwa i-potassium, calcium, sodium, iron, manganese – kanye namavithamini.
I-royal jelly yaziwa njenge-‘superfood’ ngombana iphiwa indlovukazi yenyosi kanye nelava esandu kuqhanyuselwa (emalangeni amabili kaya kwamathathu kwaphela). I-royal jelly ngonobangela wokobana indlovukazi yenyosi iphile isikhathi eside nakumadaniswa nezinye iinyosi. Iinyosi eziyindlovukazi ziphila isikhathi esiphindaphindeke kayi-40 kunenyosi ezibasebenzi.
Woke amalava afunzwa i-royal jelly amalanga ambalwa ngemva kokuqhanyuselwa, kodwana amalava abasebenzi aphiwa uburotho, obuyi ihlanganisela ye-royal jelly, i-pollen kanye neliju. Amalava ambalwa aragela phambili ngokufunzwa i-royal jelly, evumela ukobana atjhuguluke abe yinyosi eziyindlovukazi-eyilunga elikhulu, eliphila iskhathi eside ebekela amaqanda.
Kunehlanganisela ekhethekileko ye-royalactin, eku-royal jelly, itjhuguluka ilava ibe yinyosi ezizindlovukazi. Elinye irhubhululo alivumelani nalokhu begodu liphakamisa bona ukungaphi ilava ezindlovukazi ukudla okujwayelekileko okuburotho benyosi kwenza bona zibe nemirhwe yenyosi ezizindlovukazi. I-royal jelly ayibekwa iphiwa indlovukazi kanye nelava.

Ukukhiqizwa kwe-Royal Jelly

Kusukela ngonyaka ka-1990, umrholo wabafuyi benyosi be-China sele ukhuphuka qobe nyaka ngebanga lokungezeleleka komkhiqizo we-royal jelly. Abafuyi benyosaba benza inzuzo nge-royal jelly engaba yi-5 kg evunwe (enyosini qobe nyaka) lokha abanye abafuyi benyosi bangangenisi inzuzo engako bathola kwaphela i-2 kg ye-royal jelly qobe nyaka eenyosini.
I-royal jelly ivunwa ngokususa iinyosi ezinamalanga amabili ukuya kwamathathu emaselini bakhuphe i-royal jelly nge-spatula. I-royal jelly kufanele ibekwe esiqandisini emazingeni ahlangana kwe-0-5℃ ngemva kwama iri ivuniwe,ibekwe esimumathini esenziwe ngerhalasi elinzima.Ingabekwa ematjhelifini iinyanga eziyi-18 imikhiqizo ye-royal jelly ebekwe esiqandisini ukuya eenyangeni eziyi-24 eyenziwe irhwabalaza. I-royal jelly eyenziwe irhwabalaza yonyiswa ingabelwa iminyaka eminengi.
Ngokuya kokukwa–Mike Allsopp, ihloko yabarhubhululi encenyeni lapha kurhujululwa khona ngeliju, ehlanganweni ye-Agricultural Research Council (ARC) ese-Stellenbosch, i-royal jelly ayikhiqizwa ngomncopho wokuyithengisa eSewula Africa. Akurhonakali bona ikhiqizwe ngehloso yokuyithengisa eenyosini zeKapa (Apis mellifera capensis) ngebanga lendlela iinyosezi ezidaleke ngayo ngokwemvelo. Umfuyi wenyosi uzokuthola kwaphela iinyosi ezibasebenzi, eziphelela emabhokisini anganalitho, nakangalinga ukukhiqiza i-royal jelly eendaweni lapha kunenyosi zomhlobo we-African bee (Apis mellifera scutellata) kuzokwena imiraro ye-‘Capensis ‘Capensis ongarholela ekubulaweni kwenyosi ezinengi.
Umraro we-Capensis Capensis kulokha iinyosi zeKapa zithatha imizi yenyosi ze-Africa, ekurholela ekutheni zibulale indlovukazi yenyosi ze-Afria nomhlabi wazo.

Ukusetjenziswa kwe-Royal Jelly

Ngaphandle kokobana ikhiqiza ukudla okurege ngamaprotheyini elaveni ezokutjhuguluka ibe yindlovukazi, i-royal jelly ivunwa babantu bayivunela ukuyisebenzisa njengenhlanhla kanye nokwenza izinto okuhlamba. Lokha nayisetjenziswa ifretjhi, ipholisiwe nanyana yenziwe irhwaba nalokha yenziwe irhwaba yonyiswa, i-royal jelly ingahlanganiswa nokudla, isetjenziswe emapelini, nanyana imamanzi njengomjovo nanyana kwenziwe ngayo amakhrimu weskhuba apholisa iinlonda zokutjha. Iphiwa nempera ezigijimako isetjenziselwe nokufuya iinunwana.
I-royal jelly ithunyelwa ngenarheni yeSewula Africa ivela kwezinye iinarha (ngomcopho wokwenza imikhiqizo yezokuhlamba.

Translated by Lizzy Shongwe