Wild Ginger

© Ton Rulkens

Ligama

iGinger Yesiganga noma iGinger yase Natali

Ligama Lelathini

Siphonochilus aethiopicus

Inchazelo

Letimphandze letinkhulu te Ginger Yesiganga atinukisi kwe ginger njekuphela, kepha tinambitsisa kwayo. Le Ginger Yesiganga yincenye yemndeni we Ginger phindze itfwele sicumbi semacembe, letikhula nakuphuma noma emva kwekuphuma kwetimbali letincane. Letimbali teliphunga, letingemashumi lasitfupha kuya kumashumi lasiphohlongo ema mm ngebubanti, aphinki lohhwabile kuya kulukhwebeletane lohhwabile ngelibala futsi akhona eceleni kwemhlaba longetulu.
Noma lembali lebuciko itsatsa lilanga linye ngekuphila, lesitjalo singaletsa phambili timbale letimashumi lamabili nesihlanu kusuka ngenyanga yeMphala kuya enyangeni yeLweti. Letimphandze letinkhulu tale Ginger Yesiganga tisetjentiswa kakhulu emutsini kulapha umkhuhlane futsi iyaphela kancane kancane emadlelweni.

Indzawo

Timbale tingabonwa tihluma endzaweni lenematje emahlatsini ase Ningizimu Afrika, kepha kucabangeka kutsi ayisekho etindzaweni letinye tandvulo.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lesitjalo se Ginger Yesiganga sisetjentiswa kakhulu emitsini yesintfu, kufaka ekhatsi kusetjentiswa emutsini wemisebenti yesintfu ngenca yaloko ivunwe kakhulu – kuze kubesesigabeni sekutsi icishe iphele. Icatjangwe kutsi inakokonkhe kepha yanyamalala etigangeni tase KwaZulu – Natal. Banengi bantfu nyalo labasikhulisako lesitjalo kuciniseka kutsi siyaphila.
Lesitjalo sisetjentiswa bantfu labama Zulu njengesivikelo kumbane kanye netinyoka bese letimphandze letinkhulu naletincane tiyahlafunwa tinjalo kulapha sifo sesifuba, kukhatsateka, umkhuhlane, kukhwehlela. iGinger yesiganga ihlafunwa bomake bemaSwati nabasesikhatsini kantsi phindze emaSwati ayisebentisa kumalaleveva.