Wild Ginger
Jinja ya Lešoka

© Ton Rulkens

Leina

Jinja ya Lešoka goba Jinja ya Natala

Leina la seLatini

Siphonochilus aethiopicus

Tlhalošo

Lehlokwa la modi wa Jinja ya Lešoka ga o nkge fela go swana le jinja, eupša le tatso e swana le yona. Jinja ya Lešoka ke karolo ya lapa la Dijinja gomme e swara seboka sa mahlare, ao a tšwelelago ka morago goba ge a thunya. Matšoba a go nkga botse, ao a dimilimetara tše 60 - 80 bophara, a bopinki bja seetša go ya go bopereese bja seetša ka mmala le go di kukilwe kgauswi le bokagodimo bja mmu.
Le ge e le gore matšoba a go fokola a phela fela letšatši le tee, semela se se ka tliša 25 ya matšoba, go tloga ka Diphalane go fihla ka Dibatsela. Lehlokwa la modi wa Jinja ya Lešoka gantšhi le šomišwa bjalo ka sehlare kgahlanong le go tonya le mpshikela gomme e ya nyamelela go nnyane ga nnyane ka nageng.

Mafelo a bodulo

Matšoba a ka bonwa a gola ka mafelong a matlapa a mašokeng a Aforika Borwa, eupša go naganwa gore a fedile ka karolong tša yona tša histori.

Dintlha tša naga

Jinja ya Lešoka e šomišwa kudu ka tlwaelo dihlareng tša setho, go akaretšwa le go šomišwa ka bophara bjalo ka sehlare sa ditirelo tša sedumedi ke ka lebaka le e bunawago kudu ka bophara gomme e mo mafelelong a go hwelela. Go dumelwa gore e setše e fedile ka ka mašokeng a KwaZulu Natal. Go na le batho ba bantšhi bao ba e bjalago semela se go netefatša go phologo ya sona.
Semela se se šomišwa bjalo ka tšhireletšo kgahlanong le legadima le dinoga ke batho ba MaZulu le dikamodu le medu e a tlhafunwa e sa tšwa go punwa go alafa bolwetse bja mafahla, hysteria sehuba, bolwetse bja go tšhoga, go tonya le mokhohlane le mpshikela. Jinja ya Lešoka e tlhafunwa ke basadi ba Maswati nakong ya matšatšing gape go e šomiša go malaria.