Vlei Bristlegrass
Tjani be Vlei Lobuneboya Lobucondzile

© Roger Voysey

Ligama

Tjani be Vlei Lobuneboya Lobucondzile

Ligama Lelathini

Setaria Incrassata

Kusetjentiswa

Tjani lobunambitsako lobuphuma emacembe lamahle noma lakahle.

Inchazelo

Lo Tjani be Vlei Lobuneboya Lobucondzile ngulobuhlangene lobuhlala sikhatsi, lobunetimphandze letisidudla letimfisha. Sihloko setimbali sihlangene ndzawonye, sikhaliphe – njengesikhehle lesilula setimbali, sivame kubanalokukhaliphile etulu. Licembe leligocene lidze futsi liyindingilizi. Ivela etindzaweni letishisako tase Afrika kanye nase Madagascar.

Indzawo

Lotjani be Vlei Lobucondzile buvame kuhluma etindzaweni letimantana letifana ne vleis kanye naseceleni kwemifula, esihlabatsini selibumba lesimunyama. Buphindze butfolwe ekugcineni kwemahlatsi futs ngalesinye sikhatsi emaweni ematje, ikakhulu esihlabatsini lesivundzile. Buvela endzaweni yonkhe lishisako eAfrika.

Timbali

Tiphuma ngenyanga yeMphala nenyanga yeNkhwenkhweti.