Vlei Bristlegrass

© Roger Voysey

Igama

Vlei Bristle Grass

Igama lesi-Latin

Setaria incrassata

Umsebenzabo

Mhlobo wotjani onenambitho elimnandi kanye nomkhiqizo omuhle wamakari.

Ihlathululo

Utjanobu mhlobo obamajadu isikhathi eside begodu unamarikiriki kanye nesiqu esifitjhani nesibanzi. Incenye ephezulu yabo nemumatha amtlhurhelo iminyene begodu inesakhiwo esibizwa nge-spike-like panicle, kanengi ivame ukuba nencenye eyipenda. Amakari wona made begodu arondo. Butholakala kiyo yoke i-tropical ye-Afrika kanye ne-Madagascar.

Indawabo

Utjanobu i-Vlei bristlegrass buvamise ukumila eendaweni ezimanzi ezifana nemibundwini yemilambo kanye nama-vleis, nebumbeni elinzima. Buyatholakala nencenyeni yesiphetho samahlathi begodu kesinye isikhathi butholakala hlangana namaphadlhuko wamatje, kanye nehlabathini enothileko. Butholakala kiyo yoke-tropical ye-Afrika.

Amathuthumbo nokutlhurha

Ukusuka ngenyanga kaSewula ukuya kuMrhayili.