Vervet Monkey
Ingobiyane ye Vervet

© Nigel Dennis

Ligama

Ingobiyane ye Vervet (Chlorocebus pygerythrus)

Kutiveta Kwayo

Letindvuna tine mass lengema kg lasitfupha bese ikala 1.1 m ngebudze, lelapho latinsikati tincanyana phindze ikala ema kg lamane kuphela. Tingobiyane te Vervet tinemutimba loyisiliva lesa mphunga nebuso lobunelibala lelimnyama.
Lingemuva lemashiya limhlophe, kanjalo letinyawo kanye nasekugcineni kwemsila. Kwangasese kwalendvuna lekhulile kunelibala leliveta timphawu tebulili bayo, lokufaka lokubovu kwayo kwangasense kanye nalesikhumba lesiluhlata sasibhakabhaka lesivale kwangasense.

Kudla Kwato

Lokudla kwato kuvama kuba tilwane,titjalo, titselo, timbale, emacembe kanye netilwanyana, lokugcwalisa kuphelela kwekudla kwato. Emalunga emacembu ato akanye netilwane letimbalwa letinelibala lekubona, lekuvumela Tingobiyane te Vervet kutsi tihluke emkhatsini waluhlata netitselo letivutsiwe.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lesilwane lesihlangana ngesikhatsi phindze lamancane atalwe emkhatsini wenyanga yeNdlovu kanye nenyanga ye Nkhwenkhweti emva kwekumitsa emalanga lalikhulu nemashumi lamane. Sikhatsi sekutala singaba sidze kunaleso sesikhatsi sinye, futsi sihambisana nekunganaki kudla.

Kutiphatsa Kwayo Natihlangene

Ema Vervets tilwane letihlala tikhululekile, tivela ngemasotja lahlangene noma lalungele, tiphetfwe nguletindvuna. Letinsikati atishiyi indzawo yato letitalela kiyo, kepha lamadvuna ayasuka kulamasotja nasekakhulile. Anemvumo ye kudla lokumcoka lokwenta tihlelwe ngebumcoka bato.

Indzawo Yato

Emahlatsi lenele lamadze kanye nebukhona bemanti langetulu, kuvumela lamalunga kutsi avele ngebukhulu lobutinhlobo letinkhulu endzaweni. Tatiwa ngekutsi tinelwati lemahlatsi.

Lapho Titfolwa Khona

Akufani nalamanye emave lashisako ala Afrika, timbili tilwane tetingobiyane la Ningizimu Afrika, lokufaka leNgobiyane ye Vervet kanye neNgobiyane yeSamango. Totimbili tidla titselo, njengendlela lekungenta kutsi tente umonakalo emasimimni etitselo.
Le ngobiyane ye vervet iyatiwa laNingizimu Afrika yonkhana, iphindze ibekhona lapho kunendzawo lenetidzingeko letiyifunako. Lokungabambeki kwekukhula kwemagala etihlahla kwentela lengobiyane yevervet kutsi ikhulise umlandvo wayo.