Vervet Monkey
Kgabo ya Vervet

© Nigel Dennis

Leina

Kgabo ya Vervet [Chlorocebus pygerythrus]

Ponalo

Dipoo di na le boima bja dikilograma tše 6 le go ela dimetara tše 1.1 go ya ka botelele, mola ditshadi di le go nnyane fela le boima bja dikilograma tše 4. Dikgabo tša Vervet di na le mmala wa silifera le bo putswa mmeleng ka sefahlego sa go ba le lebala le so.
Mopopotlo wa dintšhi kgolo ke yo mošweu, le maoto a bjalo le ntlha ya mosela. Dithobo tša tše kgolo di a kganya ka mmala go lemoša maemo a thobalano, bjalo ka ntoto ye hubedu le lešaka la le botala bja leratadima.

Dijo

Di rata dijo tša mehuta ye me ntšhi le dienywa, matšoba, mahlare le dikhunkhwane ke tšeo e bago dijo tšeo di bago dijo tše di ntšhi tša tšona. Ditšhwene tše di kgolo tše loalago tikologo di nap ono ya mmala gomme seo se dira gore go be bonolo go Kgabo ya Vervet go bona ge seenywa se botšwitšwe goba aowa.

Tswalo

Tše di tswala ka sehla gomme e tee e tla belegwa gare ga Hlakola le Mopitlo ka morago ga lebaka la matšatši a 140 a go duša. Gare go khutšo ya matswalo di ka tšea sebaka sa go feta sehla gomme di latela bontšhi bja dijo.

Boitshwaro Bophelong

Divervets ke diphoofolo tša go phela ka seloko le go tšwelela ka dihlopha tša go rulaganywa ga botse, tše bušwago ke dipoo. Ditshadi ga di tloge moo di kgonago go tswala go sehlopha, eupša tša dipoo di a falala go tšwa sehlopheng ka bofša. Kgonagalo ya go hwetša dijo tše botse e laolwa ke babuši ba sehlopha.

Madulohlago

Kitlano ye lekanetšego ya mehlare ye metelele le mo di hwetšago meetse a ka mehla gona, go dumelela diphidi tše tša go swana le batho gore di tšwelele ka bophara mafelong a go fapana a magolo ka tikologong. Di tšeewa e le tše bohlokwa ka bothakga le ka tsebo.

Moo Di Hweditšwago Gona

E sego bjalo ka dinaga tše ntšhi tša go fiša mo Afrika, go na le mehuta ye mebedi ya dikgabo ka Afrika Borwa, e lego Vervet le Kgabo ya Samango. Bobedi ke baipei ba mehlareng ba go ja dienywa, ka lebaka la seo di ka tliša tshenyo e šoro go dirapa tša kgwebo ya bolemerui ya dienywa.
Kgabo ya Vervet e tlwaelegile ka Aforika Borwa ka moka, gomme hwetšwa mafelong a bohlokwa go kgotsofatša dinyakwa tša tikologo ya tšona. Ka go hloka taolo ga phalala ga mehlare ya Wattle ke yona ye e tlešitšego kgolo le go phatlalala ga kgabo ya Vervet mafelong a yona a tlwaelo.