Pinotage

© Kevin Crause

Inchazelo

iPinotage yinhlobo yewayini lebovu leyentiwe lapha eNingizimu Afrika. Phindze ihlanyelwe, ngeticheme letincane, eAustralia, Brazil, Canada, Isirayeli, New Zealand, Switzerland, eUnited States kanye nase Zimbabwe.

Lapho Ivela Khona

uProfesa Abraham Izak Perold wase Nyuvesi ye Stellenbosch yakhulisa iPinotage ngemnyaka wa 1920, ngekuyijubisa ku Pinot noir ne Cinsaut (phambilini beyatiwa nge Hermitage). Perold abefuna kucala noma kwakha ligilephu ngendlela lesetulu ngekuvela kwe Pinot nangendlela lelula yekukhulisa iCinsaut.
Lokujubisa kwakhokha tinhlavu letine, lelapho Perold wayihlanyela engadzeni lesendzaweni yakhe eNyuvesi yase Stellebosch epulazini lese Welgevallen. Emva kweminyaka lemibili Perold watsatsa sikhundla eKWV, lokwenta indzawo yeWelgevallen igcwale sikhatsi. ligama liyasho kutsi Dokotela Charlie Niehaus, lobekangumfundzisi lomncane, wasindzisa letinhlanyelo kulelinye licembu lebelitfunyelwe kutokilina lengadze, lengalesosikhatsi bese ikhule kakhulu.
Niehaus waniketa Profesa CJ Theron letinhlavu, lobekaphetse lihhovisi le Viticulture kanye ne Viniculture lese Nyuvesi yase Stellenbosch ngemnyaka wa 1940 na 1950. Lamavini aphindze akhokhwa engadzeni yetitselo lebeTisekolishi Tebalimi lebe ise Elsenbug kwase muva ilunyulelwa ku Ritcher 99 na Ritcher 57 esitokweni setimphandze, lebekungulenye inhlanhla, njengoba incumbi yetitoko tetimphandze tabese muva titselelwa ngemagciwane lebekadzinga kubulawa.
Indlela lencono yekuhlulelwa yakhetfwa kutsi ibe yindlela yekuba ngumake kuwo onkhe emavini emaPinotage onkhe.

Lamanye Emagama/Emabito

Lokujonyelelwa kwagcizelelwa kubhekiswe ku ‘’Perold’ Hermitage x Pinot’’ futsi kutsiwa lelogama le Herminoire latsatselwa etulu. Leligama lelitsi Pinotage labekwa nakubonwa Theron aveta emavini lamane ekulumula ku Perold.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Emavini ekucala ekutsengiswa ahlanyelwa kumbe eMyrtle Cove eceleni kwe Sir Lowry’s Pass noma eMuratie lese Stellebosch. Lenhlobo yatsatsa sikhatsi ekutsatseni timphandze kuloluhlangotsi, nebalimi labatsatfu kuphela lebenanako emasimini noma emapulazini abo ngemnyaka wa 1950.
Labalimi batfola kwatiwa emvakwekuwina sihloko sekukhicita liwayini leliphambili eShowini Lencane yase Cape ngemnyaka wa 1959 kanye na 1961. Balimi beliwayini base Stellebosch bababekucala ekusebentiseni leligama le Pinotage ngemnyaka wa 1961, ekumeketheni bomachuzu ba 1959 be Pinotage ye Bellevue Estate ngaphansi kwe lihlangotsi le Lanzerac.

Tindzawo/Tigodzi tekukhicita

eNorthern Cape, Emfuleni we Olifants, Swartland, Klein Karoo, Paarl, Robertson, Stellebosch, Worcester, Breedekloof kanye nase Cape South Coast.

Umtfutfo noma Emandla

Bahlanyeli banalokusemkhatsini ekukhokheni lokunemandla lokuhle, nemfutfo wekuvumela emasimu lalishumi kuya kulalishumi nesihlanu.

Kuvutfwa

Yinhlobo lesheshe ivutfwe kusuka ehhafini yesibili kunyenga yeNdlovana.

Emagungumence

Emagungumcence mancane, amise kwendingilizi nelibala leliluhlata sasibhakabhaka nasekavutsiwe. Lesikhumba sicinile futsi siyanafutela, ibe inyama ilula phindze inemantana.

Emacembe

Lamacembe asemkhatsini ngelinani kuya kulamakhulu, laluhlata lotopele, lamadze lanemacembe lasihlanu lasatindingilizi.

Pests and Diseases

Lenhlobo ayinawo umuhlwa loyimphuphu, kepha iyala kancane ku botrytis kune Caberbet Sauvignon. Incumbi yetinkinga tivikelwa noma tibalekwa ngekutsi iPinotage ivutfwa ngekushesha ngalesosikhatsi.

Kusetjentiswa

iPinotage ingasetjentiswa njengenhlobo yinye noma ekuhlanganiseni nalamanye emavini. Sibonelo sinye, yi Cape Blend, lechazwa ngekutsi ngulebovu lehlukile la Ningizimu Afrika letfwele emaphesenthi lamashumi lamatsatfu, kepha ayikho ngetulu kwemaphesenti lamashumi lasikhombisa ku Pinotage.

Emawayini

Ingentiwa ibetinhlobo letinengi tetinhlobo temawayini, kushiyane ngendlela lehlanyelwe ngayo phindze yakhula ngakhona. iPinotage ne Ritcher 110 inetimphandze letihlume emaweni lesemphumalanga, tingakhokha bhanana lohlukile, kube emaweni lase mphumalanga lanemhlabatsi loshonako longaletsa sitselo secherry lesimnyama, kanyekanye nalokuncanyana kwesikhumba nelitiyela.
Lokusetjentiswa kwe oo-khi lokuhlakaniphile, kunganika iPinotage ishokolethi noma kuyaluka kwelikhofi.

Translated by Phindile Malotana