Pinotage

© Kevin Crause

Ihlathululo

I-Pinotage mhlobo wamaderibe wewayini ebomvu adabuka khona eSewula Afrika. Nanyana kunjalo umhlobo lo utjalwe nangenani lesibalo esincani khulu, enarheni ye-Australia, Brazil, Canada, Israel, New Zealand, Switzerland, United States kanye ne-Zimbabwe.

Indabuko/Imvelaphi

UPhofesa u-Abraham Izak Perold weYunivesithi ye-Stellenbosch wathuthukisa i-Pinotage ngeminyaka yabo-1920s, ngokuhlanganaisa ne-Pinot noir kanye ne-Cinsaut (ngaphambilini ebegade yaziwa njenge-Hermitage). U-Izak Perold kubonakala kwanga begade afuna ukwenza amaderibe ngomnambitho ophambili we-Pinot kanye nomhlobo otjaleka lula khulu we-Cinsaut.
Isenzwesi sakhiqiza iimbewu ezine, kwathi u-Perola wazitjala esivandeni sekhayalakhe elisemthethweni khona e-Stellenbosch University’s Welgevallen Experimental farm. Kuthe eminyakeni emibili elandelako u-Perold wathola isikhundla e-KWV, begodu lokho kwenza bonyana ahlale isikhatjhana e-Welgevallen.
Kunamagama aveza bonyana u-Dr Charlie Niehaus, obegade amfundisi weYunivesithi omncani ngaleso isikhathi, waphephisa iimbewu le lokha isiqhema sabantu begade sithunyelwe bonyana sizokurhula besihlwengise isivande, begodu ngaleso isikhathi besele ikhulakhulile.
U-Niehaus wadlulisela imbewu leyo kuPhofesa CJ Theron, oyihloko eMnyangweni obizwa nge- Department of Viticulture and Viniculture eYunivesithi ye-Stellenbosch ngeminyaka yabo-1940s kanye nango-1950s.
Imithi le yabuya yatjalwa e-Elsenburg Agricultural College kwathi ngokukhamba kwesikhathi yahlanganiswa neminye i-Richter 99 kanye ne-Richter 57, begodu lelo kwaba ngelinye itjhudu njengombana kwathi lezo esele zizidala zabanjwa bulwelwe obakatelela bonyana zoniwe. Ukuhlangiswa kwayo okuphuma phambili kwakhethwa ngehloso yokufumana iinsetjenziswa zokutjala imithi ye-Pinotage.

Amanye Amagamawo

Ukuvangwa lokhu ekuthomeni begade kubizwa nge-“Perold’ Hermitage x Pinot” begodu kuthiwa igama elithi-Herminoire latjhejwa khulu. Igama elithi-Pinotage lathathwa ngemva kobana u-Theron akhombise u-Perold imihlobo emine yemitjhana.

Ukukhiqizwa kwawo eSewula Afrika

Imithi yokuthoma yokuthengiswa yathoma yatjalwa e-Myrtle Cove eduze ne-Sir Lowry’s Pass nofana e-Muratie e-Stellenbosch. Umhlobo lo wathatha isikhathi ukuthi unzinze emkhakheni, ngokuthi begade kubalimi abathathu kwaphela ebebanawo emaplasinabo ngeminyaka yabo-1950s.
Umtjali wathola idumo khulu ngemva kokuthi athumbe unongorwana wewayini ephuma phambili e- Cape Young Wine Show ngomnyaka ka-1959 nango-1961. Umlimi we-Stellenbosch wewayini waba ngewokuthoma ukusebenzisa igama elithi-Pinotage ngomyaka ka-1961, ukwenzela ukukhangisa ikutana yangomyaka ka-1959 ye-Pinotage of Bellevue Estate ngaphasi kwe- Lanzerac brand.

Umkhiqizo Weemphande

Northern Cape, Olifants River, Swartland, Klein Karoo, Paarl, Robertson, Stellenbosch, Worcester, Breedekloof kanye ne-Cape South Coast.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Isitjalwesi sinokukhula okuphakathi okuhle, kanti-ke sinomkhiqizo osukela ku-10 t/ha to 15 t/ha.

Ukuvuthwa Kwawo

Kumhlobo ovuthwa kusese nesikhathi ukusuka esiquntwini sesibili senyanga kaMhlolanja.

Umomori

Unamamomori amancani, akheke njenge qanda kanye namabala ahlaza sasibhakabhaka okumnyama lokha nasele uvuthiweko. Amakelwawo adege begodu ayanamathela, kuthi ingaphakathi libe nejuzi begodu lithambile.

Amakari

Amakari anesilinganiso sobukhulu esiphakathi begodu makhulu ngokulingeneko, anombala ohlaza satjani okumnyama, kanye nencenye yesiphetho esineempeda ezirondo.

Iintjhabalalisi Namalwelwe

Umhlobo lo awuhlulwa khulu kutjhwaba okuyiputjhana, kodwana uyahluleka naziza ekuboleni ekubizwa nge-botrytis ukudlula lowo obizwa i-Cabernet Sauvignon. Iinkinga ezinengi zibalekelwa ngokuthi i-Pinotage ivuthwa kusese nesikhathi.

Umsebenzawo

I-Pinotage ingasetjenziswa iyodwa nofana ivangwe nezinye ezihlukileko. Isibonelo, kungaba yi-Cape Blend, ehlathululwa njenge wayini yeSewula Afrika yomvango ebomvu emumethe amaphesende amasumi amathathu (30%), kodwana kungasi i-70% ye-Pinotage.

Amawayini

Ikghona ukwenziwa ibemihlobohlobo ebanzi yamawayini, nokho kuya ngendlela ukhuliswe ngayo kanye nokuvuthwa kwawo. I-Pinotage on Richter 110 etjalwe eenqongolweni zetjhingalanga, ingakhiqiza inambitho labhanana, kuthi etjalwe eenqongolweni zepumalanga zehlabathi etjhingako ikghona ukuletha i- black cherry fruit, kanye nokuba netshwayo lesikhumba nesikontiri.
Ukusetjenziswa ngokuhlakanipha komuthi obizwa i-oak, kungenza bonyana i-Pinotage ibenenambitho le-chocolate nofana i-coffee twist.

Translated by Johannes Nkosinathi