Pangolin

© Nigel Dennis

Ligama

Pangolin, Ground Pangolin (Manis temminckii), phindze yatiwa ngekutsi yi Temminck’s Pangolin noma iCape Pangolin.

Kutiveta Kwayo

Le Pangolin ikala 1 m ngebudze bese sisindvo singu 18 kg. lomtimba uvikelwe sikhumba noma sigogo lesinsundvu lesimahorovu enhloko noma esiswini, noma tindzawo letingekhatsi kwemilente.
Tinombolo tekucala netekugcina letisenyaweni langembili tinciphisekile, kantsi letisemkhatsini letintsatfu kanye netingalo tikhule kahle kwentela kugubha. Lemilente yangembili nayo mifishane kunaleyo yemilente yangemuva. Lomsila lobanti lonciphako nawuyangasekugcineni wenta indingilizi.

Kudla Kwayo

Kusukela ema Pangolin wonkhe adla tilwanyana,kubakhona kwelining letintfutfwane kanye nemuhlwa kwentela kubambisa,kulawula lokubi lokungahle kwenteke kiwo. Lesinye simo lesingenta lokubi, lingingi lemigodzi noma letinye tindlela tetintfo letivalekile. Tidla kakhulu noma ngutiphi tintfutfwane.
Ema Pangolin avela angulasetulu ngekudla kuloko lalishumi nemfica aletintfutfwane nemuhlwa latsatfwako. Itfola umtingeli ngekunuka, ngisho nangaphansi kwemhlaba. Uma umtingeli atfolwam imigodzi iyavulwa ngetidladla tangaphambili. Lolulwimi lolungu 250mm ngebudze, loluyindingilizi livaleke ngematsi lanamatselako.
Lona lusetjentiswa njengelithuluzi lekubamba tilwanyana ngekutifaka emigodzini yemuhlwa. Umalikhishwa lisuke livalwe nguletilwanyana letibanjiwe letihlanganiselwa emlonyeni. Leti tindlela tekudla tentiwa ngetindlela letimashumi layimfica ngebusuku bunye, bese kudla kunye kutsatsa umzuzu munye.
Njengoba ingenawo ematinyo, umhlaba lodliwa nayinye lekhokhiwe uyasita kubulala lokudla emlonyeni locinile.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ema Pangolin lamabili ahlangana sikhatsi lesifisha lilanga linye kuya kumabili ngenyanga yeNdlovu. Kuhlangana kwenteka ngemaceleni, lapho lendvuna ifaka umsila wayo ngephansi kwalelensikati kuyibambisa.
Lensikati itala yinye lencane emva kwekumitsa emalanga lalikhulu nemashumi lamatsatfu nesihlanu. Kubeleka kwenteka ngenyanga ya Kholwane noma yeNgci. Lamancane amunyiswa emahlatsini noma ebumnyameni, lapho ishiywa khona uma bomake bawo bahamba bayofuna kudla.
Lamancane avama kususwa aye endzaweni lensha emva kwenyanga yekucala.

Kutiphatsa Kwawo

Ema Pangolin afundzisekile ngekutivikela. Ema Pangolin avame kugicika abeyibhola uma atfuswa. Ema pangolin lama Arboreal agicika abeyibhola esigodzini lesisesihlahleni nakalala ebusuku. Ema Pangolin angaphuma nemahorovu awo lakhaliphile.
Aphindze abeneluhala lolufana nelwe skunk letingayisebentisa kufutsa titsa. Ema pangolin anganyakata noma ahambe ngetandla nangetinyawo, kepha ngekugijima ayema ngetinyawo totimbili asebentise lomsila wato lomudze ngekusima. Tigijima litubane lelingaba ngema km lasihlanu ngelihora.

Indzawo Yato

Indzawo lenconotwako ngulenetihlahla tesavannah kakhulu, kepha iyatfolakala etindzaweni letimanti letinetjani, ematje lasemaweni kanye nasendzaweni lenesihlaba. Akatfolwa emahlandzeni nase mahlatsini.

Lapho Atfolwa Khona

La Ningizimu Afrika ema Pangolin ahambela etindzaweni lebetise Mpumalanga, enyakatfo nase nshonalanga ye Transvaal, enyakatfo yaKwaZulu–Natal, iCape lesenyakatfo yenshona, lapho ichamuka khona ichubekela emaveni labomakhelwane.

Emaciniso Langiwo

Ema Pangolin asengotini ngoba sikhumba sawo senta emabhudze lakhangako esikhumba, lekufana nesikhumba senyoka noma emabhudze e armadillo. Phindze, ema pangolin adliwa etindzaweni letinye temhlaba. Tisikhombisa kuphela tilwane letifakwa ku Pholidota, ema Pangolin noma ema scaly anteaters.
Tine tilwane la Afrika bese tintsatfu eningizimu yempumalanga yase Asia. Ema Pangolin ake abamanengi muhlaba wonkhe jikelele, emapangolin labephucukile, Eomanis, atfolwe e Eocene lese Germany, bese lenye ifossil Pangolin itfolwe entasi kwe Oligocene lese North America.
Namuhla, ngenca yendzawo lephazamisekako nangekutingela (emahorovu emapangolin asetjentiswa eChina nase Africa kwenta imitsi), letilwane letintsatfu tase Asia nasinye sala Afrika sema Pangolin sikhonjiswa sisengotini.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Manis Temminckii
Sisindvo (Sifazane): 4,5 kuya ku 14,5 kg
Sisindvo (Silisa): 4,5 kuya ku 14,5 kg
Budze (Sifazane): Emashumi lasiphohlongo ema cm
Budze (Silisa): Emashumi lasiphohlongo ema cm
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letine noma ngetulu
Inombolo yalamancane: Yinye
Order: Pholidota
Umndeni: Manidae
Kwakhiwa/kwentiwa: Linye lelincane litalwa kusuka enyangeni yeNkhwenkhweti kuyaku Kholwane tinyanga letine.

Inchazelo Ye Spoor

Le spoor sikhomba tindzawo letiyindingilizi yetinyawo tangemuva letivama kuba netingalo letine letitsintsa phansi, lomsindvo wemsila kanye nemidvwebo lengaphambili ngasekugcineni, letjekile, netingalo tangaphambili.

Luhla Lolubhaliwe

Leligama le Pangolin lichamuka eveni leMalay, pengguling, ‘lelisho kugicika’ phindze lichaze indlela le pangolin legicika ngayo yenta ibhola uma itfuswa. Ngenca yesento sayo le Pangolin ayikavami kubonwa tivakashi tase Safari futsi ivame kubasekhatsi kuluhla lwetilwane letitobonwa.