Pangolin

© Nigel Dennis

Leina

Pangolin, goba Pangolin ya Mabu (Manis temminckii), e tsejwa gape ka la Temminck Pangolin goba Cape Pangolin.

Ponalo

Pangolin e lekantšhetšwa metara e 1 ka botelele le boima bja dikilograma tše di 18. Mmele wa yona o šireleditšwe ka makgapetla a ma putswa, a kgetegileog go swana ka noši magareng ga diamuši tše ka moka. Ka ntle le phatla ga ena makgapetla hlogong goba dimpeng, goba bogareng bja maoto fase.
Monwana wa mathomo le ya mafelelo leotong la ka pele e fokoditšwe, mola a ka bogare a mararo ke a go epa. Maoto a ka pele ke a kopana go feta a ka morago. Mosela wa yona ke o mokoto o ya o eba o mosese go fihla mefelelong a wona.

Dijo

Bjale ka ge Pangolin e le go phoofotšwana ya go ja dikhunkwane ka botlalo, ke go hwetšagala ga ditšošwane le mohlwa go tšwetša pele go ya go ile, go laola bophelo bja yona. Ntlha ye nngwe ye e laetšago bophelo bja yona, ke go hwetšagala ga melete goba mekgwa ye mengwe ya tšhireletšo. Di fepa kudu ka ditšhošwane.
Pangolin di bonala di na le khetho ya mohuta ya ditšhošwane o di o jago, moelo go ditšhošwane le mohlwa ya mehuta ye 19 eo di o jago. Di hwetša dijo ka gg dupelela, le ka fase ga mabu. Ge dijo di hweditšwe melete e ya bulwa ka manala a bogale a ka pele. Leleme la botelele bja dimilimetara tše 250, la go swana le thupa ka sebopego le apešitšwe ka mare a go gomarela.
Le šomišwa go kgobakantšha dijo ka le tsenya ka go le tshentšha ka meleteng ya mohlwa. Ge e le etšwa kwa meleteng le tšwa le apešitšwe ka dijo. Se ke ditiro di tšweletšwago tše ka bago 90 ka bošego, gomme ye ngwe le ye ngwe ya tšweletšo ye e ka ba motsotso o tee. Ka ge e hlokago meno, ye nngwe le ye nngwe ya santa ke ye e thušago go kgatla dijo ka gare ga molomo o mogolo o.

Tswalo

Di Pangolin di hlakana bobeding letšatši goba a mabedi ka kgwedi ya Hlakola. Go ya mosemeng go diragala ka mahlakoreng, mo poo e gapeletšago mosela wa yona ak fase ga ya tshadi gotre go phethagale tša moseme. Tshadi e tswala ye e tee ka morago ga go duša matšatši a 135.
Tswalo a direga nakong ya kgwedi tša Mosemanye goba Phato. Tše nnyane di amušetšwa sephiring ka moleteng, moo mmayona e dišiyago ge e ya go tsoma dijo. Tše nnyane di šuthišetšwa moleteng a mongwe ka morago ga kgwedi ya mathomo.

Maitshwaro

Pangolin e na le tsebo ye tletšego ya go itšhireletša. Ka tlwaelo Pangolin e kgona go iphutha bjalo ka kgwele ge e tšhošetšwago. Dipangolin tša Arboreal di iphutha ka gare ga Molete o mohlareng ge e robala bosego robala.
Dipangolin di ka kgona go lwa ka makgapetla a bego bogale bjalo ka legare. Gape di na le monkgo o sowanago le wa nakedi go e šomiša go gašetša manaba. Dipangolin di sepela ka maoto a tšona a mane ka moka, eupša ka lebelo di ema ka maoto a mabedi le mosela wa tšona go e thuša gore e kgone go ema. Di kitima ka lebelo la dikilometara tše 5 ka iri.

Bodulohlago

Di rata mafelo a tletšego dihlašana tše ntšhi, eupša e fihlelwa gape ka ga lefelo la bjang, mebotwana le Sandveld. Ga di hweditšwe maganateng le Dithokgweng.

Moo di Hwetšwago Gona

Ka Aforika Borwa Dipangolin di hwetšwa mo ya peleng ya Bohlabela le Bodikela, Leboa la Transefala, Leboa la KwaZulu-Natal, Borwa Bohlabela bja Kapan, go tšwa moo phatlalatšo ya yona e tšwela pele ka go hlagelela nageng tša boagišane.

Dintlha tša go Kgahliša

Dipangolin dikotsing ka baka la letlalo la tšona la go gogela go dira dieta tša doboots, go swana le letlalo la dinoga goba armadillo boots. Gape Dipangolin di a jewa dileteng tše dingwe tša lefase. Ke tše supilego fela diphidi tša go amuša tše di akakaretšwago go Polidota, Dipangolin goba seja ditšhotšhwane tša dikgapetla.
Go na le mehuta ye mene ya diphidi tše mo Aforika, tše tharo di kua Borwa Bohlabela bja Asia. Dipangolin di kile tša phatlalatšwa lefaseng ka bophara, Pangolin y ee nyakegago e bitšwa Fossil Pangolin, Eomanis, e hweditšwe Eocene ya Jermane le Fossil Pangolin e hweditšwe bofase bja Olicene ya Amerika Leboya.
Mehleng ye ka mabaka a go tshwenngwa le go tsongwa (Pangolin ya Dikgapetla di Machaena le Ma-Aforika go dira dihlare), Dipangolin tše tharo tša Asia le e tee Aforika di tšewa di le kotsing.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Leian la se-Latin: Manis temminckii
Boima (tshadi): Dikilograma tše 4,5 - 14,5
Boima (poo): Dikilograma tše 4,5 - 14,5
Botelele (tshadi): Disentimetara tše 80
Botelele (poo): Disentimetara tše 80
Go Duša: Dikgwedi tse ka ba go 4
Palo ya tše nnyane: 1
Order: Pholidota
Lapa: Manidae
Tswalo: E nnyane e tee go tšwa go ba a belegwe ka Mosegamane ka morago ga nako ya go duša ya dikgwedi tše 4.

Mohlala

Mohlala o bontšha nkgolo ya segašwa ša leoto la morago ka dinala tše nne tše di kgomago fase le methalo ya mosela le maswao a morumo wa maoto a pele a dinala.

Hlalošo

Leina la Pangolin le tšwa Malay lentšu le, pengguling, go rago gore'' phuthela godimo labile le hlaloša mokgwa o o iphuthago ka gona bjalo ka kgwele ge e hlaselwa. Ka mabaka a mokgwa wa yona pangolin ke phoofolo ye e sa bonwego bonolo ke baeti mafelong ao diphoofolo di bogwago gona. Gantšhi e tšewa e bohlokwa ga e bonwa mo lenanegong.