Olive Grass Snake
Inyoka Yetjani

© Tyrone Ping

Ligama

Inyoka yeTjani Leluhlata, Inyoka Leluhlata yesiswebhu [Psammophis mossambicus]

Luhla Lolutsetfwe

Luhlangotsi: Reptilia
Kucondzanisa: Squamata
Umndeni: Colubridae
Budze Lensikati: Tinkhulungwane letilishumi emakhulu lamabili nemashumi lasiphohlongo nesihlanu sema mm.
Budze Lendvuna: Tinkhulungwane letilishumi emakhulu lamane nemashumi lasihlanu nakunye ngema mm

Inchazelo

Lenyoka Yetjani Leluhlata yinkhulu, yinyoka lenemandla lecinile futsi lete imphumulo lepatalele kanye nemsila lomudze.

Ngemuva kwayo iluhlata losansundvu (ihhwabile nawuya ngase msileni), ngesikhatsi lesinye ekugcineni inetigogo letimnyama, lokwenta emalayini lacinile lamnyama noma nemabala lamancane ngasembili kwemtimba.

Lesisu sayo simhlophe na lokumtfubi.

Kusakateka

Lenyoka yetjani leluhlata ivela enyakatfo yesifundza, ichubekela eningizimu ngaselugwini lwe KwaZulu-Natal kanye nakulenye indzawo kuya eKenya.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lensikati italela emacandza lalishumi kuya kumashumi lamatsatfu emacembeni lafile, nalokunye, emkhatsini welihlobo. Achobosela emalangeni lamashumi lasitfupha nesihlanu.

Iphoyizini

Iphoyizini yayo ingenta ufune kuhlanta phindze yenta nebuhlungu.

Kudla Kwato

Ivamise kudla letinye tinyoka, ngisho naletincane letimnyama.

Luhla Loluhlanganisiwe

Lucwalingo lolwentiwa ngumuntfu lufake kubuka leNyoka Yetjani Leluhlata, etindzaweni letimbili, imita Inyoka leluhlata yase Angola (Philothamnus angolensis).