Olive Grass Snake
Umhlwazi

© Tyrone Ping

Igama

Umhlwazi, Olive Grass Snake, Olive Whip Snake [Psammophis mossambicus]

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Colubridae
Ubude besikazi: 1 285 mm
Ubude beduna: 1 451 mm

Ihlathululo

Umhlobo lo wenyoka mkhulu, unamandla begodu unepumulo engakapatalali kanye nomsila omuda.
Inomhlana wombala ozotho okutshehla (kuthi ukuyela emsileni ibemthuthu), kesinye isikhathi ibanesikhumba samaqetjhana abanencenye yesiphetho esinzima, kwakheka imida ematsikana nofana erhatjheke ngobunzima encenyeni ephambili yomzimbayo.
Amathumbayo anombala omhlophe nosarulana.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Umhlobo lo wenyoka utholakala eendaweni ezisetlhagwini, ukuyela esewula magega neligu la-KwaZulu-Natal nakezinye iindawo ukuyokufika enarheni ye-Kenya.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Esikazi ibekela amaqanda alisumi ukuya kamasumi amathathu emakarini omileko nokhunye, phakathi kwehlobo. Ziqoqosela ngemva kwamalanga amasumi asithandathu nahlanu.

Itjhefu (Yeenyoka)

Itjhefayo ibangelana ukugula kokuphakanyelwa ziimbindi kanye neenhlungu.

Ukudla/Idayethi

Ivamise ukudla ezinye iinyoka okufaka hlanga namadzinyana womhlobo wenzima.

Ibuthelelo Ngomangwazo

Ubufakazi obubuthelelwe ngokutjheja komuntu bufaka hlangana lapho inyoka le ikhe yabonwa khona amahlandla amabili iginya umhlobo wenyoka obizwa nge-Angola green snake [Philothamnus angolensis].