Olive Grass Snake
Inyoka yeNgca

© Tyrone Ping

Igama

Inyoka yeNgca okanye Isabhokhwe senyoka [Psammophis mossambicus]

Iinkcukacha Ezibalulekileyo

Uhlobo: Reptilia
Ubume: Testudines
Usapho: Colubridae
Ubude (Imazi): 1 285 mm
Ubude (Inkunzi): 1 451 mm

Inkangeleko

Inyoka yengca yinyoka enkulu eqinileyo enempumlo engqundua nomsila omde. Inombala omdaka (ongathi ufuna ukukhanya apha ngasemsileni), maxa wambi namaqweqwe amnyama.

Nathi enze imigca emnyama ebhityileyo okanye amachokoza amnyama athe saa apha emzimbeni. Isisu singumhlophe-tyheli.

Apho Zifumaneka Khona

Inyoka yengca ifumaneka kwingingqi ezisemantla, ukunwenwela emazantsi ukuya KwaZulu-Natal nakwezinye indawo e Kenya.

Ukuzala

Imazi izalela amaqanda ali 10-30 emagqabini abunileyo phakathi e hlotyeni. La maqanda aqandusela kwisithuba seentsuku ezingama 65.

Ubuhlungu

Ubuhlungu bayo bungadala isizaphu-zaphu neentlungu okanye ingqaqambo.

Isidlo

Maxa wambi itya ezinye iinyoka, nkqu ne mamba emnyama encinci.

Amanqaku Asende

Ngokwenkcazelo yabantu abasele besuka kuzibonela lenyoka seyisuko bonwa iginya inyoka eluhlaza yase Angola [Philothamnus angolensis].