Lokubanga Kuchuta eTingulubeni

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Le South African Pork Producers Organisation (SAPPO)-(Litiko Lekukhicita Tingulube lase Ningizimu Afrika) ku tiNgulube kwentela Kutfola imali ngekukhicita ngesandla, kukhomba lolokulandzelako njengalokubangako kakhulu kuchuta kanye nekuchwala etingulubeni.

Ematsambo Laphukile

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Tingulube tingaphuka ematsambo noma ngumuphi umnyaka, ngenca yekulimala noma inking yematsambo. Ingulube lephuke litsambo, angeke ifake emandla kulelihlangotsi leliphukile, lelihlangotsi lingatfwalwa lisuswe emhlabatsini, lengulube ingahle ingavuki phansi, lelihlangotsi lingavuvuka noma lente umsindvo nalisuswa.
Kuphuka kwematsambo kanye nekulimala kungabalekelwa ngendlela lekahle, ngekungasheleli, ngisho, nekoma, kwesiyilo kanye nekungagcwalisi tilwane. iSAPPO ibons kutsi tingulube letinematsambo lagamukile kumele tibulawe ngekushesha kwentela kuvikela kugula lokutako emphilweni yalesilwane kanye nekunciphisa kuhlupheka kwalesilwane.

Kulimala kwemgogodla kanye neBovu

Kulimala umgogodla noma bovu kungaba kwentiwa kulimala lokwentiwe kushayisa kabuhlungu ngasemuva kwemgogodla, kushelela kwetilwane kanye nekuphuka noma kusindza kakhulu. Kutseleleka, ngenca yekuluma umsila nasenta sibonelo, kungakhokha bovu kulomgogodla. Lonamphumela ungakhokha kutsi ingulube isale ikusimo sekuhlala njengenja phindze idonse tinyawo tangemuva nayifuna kunyakata noma isale ilele.
Njengematsambo laphukile, kungavikeleka ngekunakekela lokukahle, ngekungasheleli, ngisho, netiyilo letomile kanye nekungagcwalisi tilwane. Kunakekela nako kumele kutsatfwe hhayi kusebentisa kakhulu tingulube letindvuna tesiganga kutingulube letindzala letinsikati kanye nekuvikela kulunywa kwemsila, lokuvame kwenteka natigcwele kakhulu, kungabi nendzawo leyenele yekudlela kanye nesigaba lesiphakeme semagciwane. Tingulube letindzala letilimele, tingaphila natilele, kepha kulimala lokukhulu kwe mgogodla kanye nebovu kungahle kungavumelani nekulashwa.

Tinkinga Telitsambo

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Ematsambo lakabalula noma acine kepha kube melula kuwaphula entiwa kudla lokuphansi lokunganiki lengulube icalcium leyenele noma iphosphorus. Timphawu tekwehluleka kwe nutrition tingabonwa kusacala ngalomjikelo wekukhicita njengelitsambo lelikhula ngekuchwala kutingulune letincane noma tingulube letikhulako. Nomakumbe kwehluleka lokukhona noma lokubonwa muva ekupheleni kwesikhatsi kungakhokha ematsambo lalula lokubese kumikisa ekubulaweni ekucaleni kutingulube letilimele. Tingulube letiphatsekile tingachuta, letilimele ematsambo laphukile noma letingakhoni kuvuka.
Kwentela kuvikela lenankinga, bafuyi kumele banike tingulube tabo kudla lokulingene kulomjikeleto wonkhe wekukhicita. Bafuyi kufuna baphindze bacaphele lamandla ekutfolwa kwemandla lokucinile noma kunaka lokusetulu kwe iron noma imetal lesindzako emantini ngoba loku kungacansula indlela yekutfola kubanjwa kwemamineral, lokungamikisa ekukhuleni kwesilondza noma kulimala linyawo. Kungetwa kwe calcium noma iphosphorous kunganiketwa letingulube letishoda ngemanutrients, kepha tingulube letingakhoni kuhamba noma letisebuhlungwini lobubonakaalko kumele tibulawe.

Sifo Sematsambo

©Glenneis Kriel
Sifo sematsambo singentiwa kutseleleka kwesimo, tingulube letisindvwa ngumtimba kanye netingulube letikhula ngekushesha. Tingulube letiphatsekile tingachuta, tingafuni kuvuka noma tibe nelilunga linye noma mabili lavuvukile nawo lafutfumele nawuwatsintsa, Tindlela tekuvikela iarthritis, tifaka kutilungiselela kuhloba lokuhle, kufutsa sikhala lesincane setingulube letincane ngemuva kwekutalwa kanye nekunaka kutsatfwa kwekudla kanye nekuphefumula kahle kwetilwane. Inkampani yeTingulube Tekutfola imali ikhutsata bafuyi kutsi bakhulume nabodokotela betilwane ngekulapha, njengoba sifo sematsambo singalalela kancono kumaphilisi lalaphako. Umonakalo kumalunga, nomakunjalo, kungacala kubakubi kangangobe indlela lencono yekusebenta ngalenkinga kutsi kubulawe lengulube.

Phoyizini

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Luswayi lolungetulu, titjalo letitsite, emaminerals, emakhemikhali labulala tilwane kanye nemakhemikhali labulala titjalo angenta kuchwala leloku ngalesinye sikhatsi kuphekeletelwa ngumsheko kanye nekuhlanta. Bafuyi kumele bavikele loku ngekugcina tilwane kulophiyizini, kukala luswayi lolutsatfwako Kanye nekungadli kwengcele.

Siyilo

Indlela yekwenta ngeSandla ye MSD Yabodokotela betilwane Ngekubuka kwabo ngekuchuta kuchaza indlela yesiyilo njengentfo lenkhulu leyenta kuchuta, ngatotonkhe tinhlobo tesiyilo letine "kuchuta lokuhlangene naso." Kungcola kanye nekugcwala kwetjani, njengesibonelo, kungoma kakhulu noma kubemanti kakhulu, lokungenta inkinga yetinyawo kanye nekutseleleka, lefutsi umbhedze ungaba yintfo yemagciwane langenta kutseleleka kwesifo sematsambo, kufana ne Erysipelothrix rhusiopathia. Simo salesiyilo singenta kuchuta uma kushelela kakhulu, kumanti noma kunetigodzi, tikhala Kanye nemakona lacijile langenta kulimala.

Translated by Phindile Malotana