Kwakhiwa kwa Bhiya Weligcoma

© Chris Daly

Tinongo ta Bhiya Weligcoma

©Chris Daly
Kuze ukhone kubilisa bhiya udzinga emanti, sitjalo lesikhokha tinhlavu,emahops kanye ne yeast. Sitjalo lesikhokha tinhlavu siphuma etinhlavini futsi sitfolwa ngekufaka lesitjalo emantini kwentela kusivumela kutsi sitsele. Ungakwenta loku wena noma utsenge lesitjalo lesesivele sihambe lendlela yekwentiwa. Sitjalo saletindumbu sinemsebenti wekukhokha shukela lodzingekako kwentela kunongotela kwalobhiya kanye nekusebenta kwaleyeast kwentela kwakha tjwala.

Emahops timbali tetitjalo te Humulus lupulus letitsi, umatomile bese tisetjentiswa ekwakheni bhiya, linganisa lokunongotela baletindumbu talesitjalo, yengeta kubaba kancane, kunika kuvela nekunambitsa lokumnandzi phindze kusebente njengentfo legcinako yendalo. Lokusebenta kwalamahops kulobhiya kushiyana ngekutsi kungetwe nini kulendlela yekubilisa. Kwengeta ekucaleni kutokhokha lokusindzako, bhiya lobabako lomuningi kube kungeta muva kukhokha indlela lelula nalephushukako.

iYeast isebenta kubhiya longutjwala. Uma ingetiwe, le yeast igucula shukela ubetjwala kanye ne carbon dioxide. Le yeast iphindze yengete sinongo sekugcina kulobhiya futsi isebenta kusitselo sabhiya noma ngendlela yekubaba.

Sinyatselo Sekucala sekuBilisa: Kulungisa la Manti

©Chris Daly
Sinyatselo sekucala sekubilisa bhiya kulungisa emanti kwentela tinongo. Loku kwenteka ngekushisisa emanti laseshubhini abe ngu 80'C ethangeni lemanti lashisako. Ngemuva kwekushisisa lamanti kudzingeka kutsi kuhlanganiswe bese kusebentwa kanyekanye nalesitjalo setindumbu.

Loku kuvame kwentiwa kuveseli lebitwa ngekutsi yi mash tun. Lokushisa kwalamanti kudzinga kwehliswa kuyephansi ku 65'C kule tun lesiliwe ngaphambi kwekungetwa kwe sitjalo setindumbu.

Sinyatselo Sesibili sekuBilisa: Kusila/Kubulala leTindumbu

©Chris Daly
Sitjalo setindumbu senyiwa emantini lashisako lihora linye kuze ikhokhe shukela lophuma kuletindumbu. Lendlela yatiwa ngekutsi kusila/kubulala. Laboshukela labakhokhiwe bamcoka kakhulu ngoba batogucuka babetjwala muva kulendlela yekwakha bhiya. Laboshukela baphindze bangete sinongo, kunambitsa lokumnandzi, libala kaye nemtimba kulobhiya kanjalo nekunongotela, lekungiko ke kutsi yini lobhiya lonongotelako uvame kuchazwa njenge "tinhlavu".

Sinyatselo Sesitsatfu sekuBilisa: Kunisela/Kufutsa

Sitjalo noma Sibhidvo Ngemuva kwekusila sitjalo saletindumbu, kungafutfwa. Lenandlela, lephindze yatiwa njengalautering, ngulapho khona boshukela bakhokhwa khona bese bayahlukaniswa kuletinhlavu. Kufutsa kuvame kwenteka kumgcoma lobitwa ngekutsi yi 'lauter tan' kepha kungaphindze kwenteka kuwo loyomgcoma lapho khona lokusilwa kwenteka. Naseletindumbu tiyakatiwe kantsi nabobonkhe laboshukela sebakhokhiwe bayalahlwa bese loko lokusele ngulokungemanti lokushisako lokubitwa ngemanti laphuma kusitjalo netinhlavu (lelibitwa ngekutsi yi "wert"). Lamanti abese ajika abangubhiya futsi afakwa kulamanye emathange kwentela kucedzela lendlela yekubilisa.

Sinyatselo seSine sekuBilisa/Kuvubela: Kubilisa letiNhlavu/Tibhidvo

©Chris Daly
Ngesikhatsi lendumbu seyihlukanisiwe kulesitjalo setindumbu kudzinga kutsi ibiliswe kwentela kukhoka lesinongo kanye nekubulala tintfo letincane letiphilako letingabakhona. Loku kwentiwa cishe lihora lonkhe. Phindze kungalesikhatsi lapho khona ema hops angetwa kulobhiya. Kungaba kushesha lokunganani noma kuphuta lokunganani kutsi lamahops langetiwe asebente sinongo/kuvela kwekugcina bese nalesibiliso sisebentisa loku kwentela kukhipha lesinongo/lokuvela lokufunwako. Lama hops angetwa kulesinyatselo ngoba kudzinga kutsi kubiliswe kwentela kukhokha lesinongo.

Sinyatselo seseHlanu sekuBilisa/Kuvuba: Kwengeta le Yeast

©Chris Daly
Umangabe lesibhidvo besibila cishe lihora sibese siyapholiswa khona leyeast itongetwa kulobhiya ngekuphepha ngaphandle kwekubulaleka ngesimo sekushisa lesiphakeme. Utsi lobhiya nasekafike ku 22'C le yeast iyangetwa.

Loku kwatiwa ngekutsi kulahlela. Lomvubeli udzinga kucaphela kakhulu futsi kutigcina uphephile kulesinyatselo kubaluleke kakhulu kufana nemagciwane kanye netintfo letincane letiphilako angeke setibulawe simo sekushisa lesiphakeme.

Ngemuva kwekungeta le yeast lobhiya ulungele kuhamba lendlela yekugucuka/kushintja.

Sinyatselo seSitfupha sekuBilisa/Kuvubela: Kushintja/Kugucula

©Chris Daly
Kushintja/kugucuka kungesikhatsi lobhiya ajika abangubhiya. Ngesikhatsi lobhiya ashiyiwe kutsi agucuke, le yeast ihlanganisa laboshukela kutsi bakhokhe tjwala kanye ne carbon dioxide. Ngemuva kweliviki lendlela yekushintja isuke seyiphelile bese lobhiya ufakwa kulelinye lithange kwentela timo letikhanyako tabhiya. Ngeliviki lelilandzelako lobhiya ubekwa esigabeni sekutsi ukhokhe sinongo sawo kanye nekuvelela kamnandzi Kanye nekutfola libala lelingilo kwentela kucala kukhokha lokulungili nalokuphelele.

Sinyatselo Sesikhombisa sekuBilisa/Kuvubela: Lokungemanti kwa Bhiya

©Chris Daly
Ngalendlela lena lobhiya sowulungele kunatfwa. Konkhe lokushodako sihloko seligwebu kanye nemagwebu lamancane lowabona egilasini yakho. Ngaloku, Lokungemanti kuyadzingeka. Lolokungemanti kungenteka ngekutsi uvele uujove icarbon dioxide kulobhiya noma ngekungeta linani lashukela lelincane kulamabhodlela lotokwenta le yeast kutsi ikhokhe icarbon dioxide.

Sinyatselo Sekugcina sekuBilisa/Vubela: Kukulungiselela

©Chris Daly
Lesinyatselo sekugcina kulokubilisa/kuvubela lobhiya kufaka lobhiya lophelile kumagcoma etigodvo nakumabhodlela, ulungiselelwa kuhanjiswa, atsengiswe phindze atsandvwe bantfu labanatsa bhiya ndzawotonkhe.

Translated by Phindile Malotana