Kuvikela Imfuyo Ngekutijovela Tifo

© Chris Daly

Ebe umjovo ube sikhali lesimcoka kubafuyi ngekulwa netifo letitsite, akunasicineseko kahle kutsi tinyoni ngeke tigule. Umjovo lotsite, ngekwesibonelo, ugadziwe ngesikhatsi lesitsite sesifo, ngakoke tinyoni tingahlaseleka umangabe lesinye setifo siphumela noma sihlasela. Lemijovo ingahle ihluleke kuvikela emasotja, umangabe kukhona lokuhambe kabi ngesikhatsi kusentjetwa.

Ngemiphumela lemihle, kujova kumele kwakhe indlela lencono yekuvikela tifo lekufaka ekhatsi ibiosecurity, umsindvo wekuhloba kanye nekukhululeka etinkingeni tendzawo. Bakhiciti kumele basebentisane nabo dokotela betilwane kuhlanganisa luhlelo lwekujova lolukalekile lelibukelwe sifo lesikhulu lesiyingoti etindzaweni tabo tekukhicita. Uma utsenga emantjwele lakhule ngelilanga noma ngemaviki lalishumi nesiphohlongo ngebudzala, angadzinga sitifiketi setemphilo njengelizibithi lelishoko kutsi letinyoni setijovelwe sifo lesitsite.

Tindlela Tekufakela

Tindlela letatiwako kakhulu letisetjentiswa nakufakwa umjovo kulenye incenye nakubafuyi baletishisako, kufaka ekhatsi umjovo ngekutifutsa, kutsela ematfonsi emehlweni noma kunatsa emanti. Ngekufutsa, lomjovo ungahlanganiseka emantini bese ufutselwa kuletinyoni. Lalabafutsako bangabanebucophelo, nemabhokisi emantjwele lahamba ngalokugociwe lokuhamba ngemshina ngelibhande, noma letinebucophelo lobuncane, nebantfu labafaka lomjovo ngetikhwama tekumenywa nekwekufutsa lokubanjwa ngesandla.

Ematfonsi emehlo lalula nguwona asebenta kancono kunekutfola ematfonsi lamakhulu. Letinyoni kumele tifutfwe ekuseni kungabi nekushisa lokukhulu nangaphansi kwesimo semoya.

Ngemjovo wematfonsi emehlo, linye litfonsi lemjovo, lelincibikiwe emantini, lufakwa kulinye liso lenyoni. Lomjovo kumele uhlanganiswe kahle bese kucondza kwelitfonsi kuyadzingeka kwentela kuciniseka kutsi lomjovo ufakeka kahle. Umjovo welitfonsi lemehlo usebenta kahle nawentiwe kahle, kepha kungaba ngumsebenti ngekutimisela kulamanye emapulazi njengoba tonkhe tinyoni kumele tibanjwe titojovwa. Kuyindlela lencono kubafuyi labangenato tinyoni letiningi noma ngekukhicita ngendlela yendzawi lapho khona tisebenti tingeke tidule/tekhwele.

Kujova kungenteka ngekutsi tinatsiswe emanti. Kwentela kutfola imiphumela lemihle, Litiko Letebalimi lase Ningizimu Afrika, likhutsatsa bakhiciti kutsi basuse lamantin ekunatfwa emahora lamabili nje kuphela, kwentela kutsi letinyoni tome kahle uma setinikiwe lomjovo wemanti. Ngesimo sekushisa kakhulu, kungenteka kungadzingeki kubamba lamantin. Kungabanesidzingo sekungeta banatsisi kulendzawo yekukhicitela, kwentela kutsi tonkhe letinyoni tinesikhala lesenele sekutfola umjovo wemanti. Emanti lajwayelekile kumele tinikwe muva.

Kwekudvunga kungasetjentiswa noma nguyiphi indlela kwentela kukhombisa noma tonkhe letinyoni tinelilungela kulomjovo noma cha.

Imphumelelo

Ngemuva kwekujova, tinyoni kumele tigadvwe kwentela kubona noma kugonywa kuyavela. Tinyoni kumele tikhule sehlakalo lesisemkhatsini kulomjovo, emalanga lamabili kuya kulamatsatfu emuva kwekufakwa. Lesehlakalo singatsatsa emalanga langaba sihlanu kuya kulasikhombisa, kushiyane ngemjovo letinikwe wona, kungafaka timphawu letifana nemsindvo wekuphefumula kamatima noma kuphefumulela etulu, ematfonsi emehlo noma silondza, kulimala. Kuhlolwa kwengati kungentiwa kwentela kubona umangabe tinyoni titfutfuke ngekugonywa.

Umjovo angahluleka umangabe kute luphawu loluvelako. Njinela wetemfuyo noma dokotela wetilwane angadzingwa kutsintfwa umangabe loluphawu lutsetse sikhatsi lesidze noma luyakhula/luyachubeka kulakujwayelwe.

Kwehluleka

Inhlangano yete Mfuyo la Ningizimu Afrika (SAPA) itfola umonakalo webantfu njengentfo lengiyo yenta kutsi kujova kwehluleke. iSAPA inika letintfo letilandzelako temiphumela yemijovo lekahle:
 • Incumbi yemijovo kumele igcinwe emazingeni lamane kuya kulasiphohlongo emadigri Celsius. Ngako ke, sebentisa libhokisi lelipholile kwentela kugcina lelizinga ngesikhatsi sekutfwala uphindze ugcine lemijovo endzaweni yemakhata kanye epulazini. Uma lemijovo seyifikile, ciniseka kutsi iyabandza nayifika epulazini.
 • Lemijovo kumele ivikeleke ekucondzaneni nelilanga kanye nekushisa.
 • Hlola sikhatsi sekuphela kulamaphakethe latfwele lemijovo.
 • Hlanganisa uphindze ufake lemijovo njengekusho kwembhalo.
 • Sebentisa indlela lengiyo.
 • Sebentisa lolokungiko, njengoba incumbi yetifo letehlukene letidonsako tiphila.
 • Faka imijovo ngesikhatsi lesingiso. Imijovo letsite ayisebenti kumantjwele lamancane bese imijovo yemandla idzinga kuniketwa ngetikhatsi letikahle kwentela kukhulisa emasotja. Futsi akuvami lokusebenta kunika umjovo umangabe letinyoni setivele setigula.
 • Ciniseka kutsi labantfu labanaka lemijovo bafundzisekile kahle ngalokujova.
 • Ciniseka kutsi tonkhe letinyoni titfola kujoveka lokulinganako, esikhundleni sekutsi letinye titfola lomnengi naletinye tibengaphansi kwalabaletsako, ikakhulu nangabe lomjovo unakwa ngekufutsa noma ngemanti lanatfwako.
 • Uma lomjovo unakeka ngendlela yemanti lanatfwako, ciniseka kutsi lamanti akanayo ichlorine ngoba ichlorine ingabulala indlela yekutinaka lesetjentiswa ekwakheni lomjovo.
 • Unganiki zifozonke umangabe unake imijovo lephilako, njengoba lozifozonke angabulala lamandla kulomjovo.
 • Unganiki umjovo longetulu kwamunye ngesikhatsi sinye, ngaphandle nangabe lomjovo uhlanganiswe ngulabayakhako/labayentako.
 • Ungajovi tinyoni letibulawa tinkinga letitsite, letentiwa tinkinga tendzawo, indlela lephansi yekunika kudla, kukhubateka noma sifo, njengoba letitinyoni tingeke tibenemandla ekwakha imitimba lekahle ngenca yekulalela lomjovo. Kujova nako kungachubekisa letinkinga letivele tikhona kuphindze kuhambise phambili kutselela kwesibili.
 • Gcina timphepha noma umbhalo loshoko kutsi ngumuphi umjovo lowanakwa kutsi umjovo lolandzelako unganikwa nini.

Translated by Phindile Malotana