Ukukhandela Amalwele Weekukhu Ngokujova

© Chris Daly

Njengombana umjovo sele ube hlangana neenkhali eziqakatheke khulu ezisetjenziswa bafuyi ukuvikela amalwele athileko nje, nokho iyanisiqiniseko sokobana iinkukhu soze zagula. Umjovo othileko, wenzelwe umhlobo othileko wobulwelwe, nje-ke iinkukhu zisengagula nangabe kuqubuka omunye umhlobo onamandla wobulwele. Umjovo lo ungahluleka ukuqinisa amasotja womzimba, nangabe kukhona okutjhaphileko ngesikhathi usetjenziswa.

Ukuze kuhtolakale imiphumela emihle, umjovo lo kufuze ubehlangana namaqhinga wokulwisana nomhlobo omkhulu wamalwele, ekufaka hlangana ukusetjenziswa ngepumelelo kwendlela yokukhandela amalwele, ukuhlwengeka kwendawazo kanye nokukuqeda isigandeleli somkjhumbulo eendaweni zomkhiqizo.

Abakhiqizi kufuze basenzisana nezazi zabo ukuthi bakwazi ukuhlelela kuhle imijovo kanye nehloso yayo nekuqaliswe emalweleni anobungozi obukhulu eendaweni zomkhiqizo. Lokha nakuthengwa iinkukhu zomhlobo weenkukhu ezimadzinyana akhule ngamalanga nofana aneemveke ezili-18 zobudala, kufuneka bonyana bathole isistifikeyiti esibufakazi bokobanyana iinkukhu zikhe zathola umjovo wokulwisana namalwele.

Iindlela Zokuyisebenzisa

Iindlela ezijayeleke khulu zokwenza umjovo lo eenkukhwini ezibekelako kanye nemaplasini, zifaka hlangana ukusebenzisa isifufuzeli, amathosi wamehlo nofana amanzi wokusela.

Ngokusebenzisa ispreyi nofana isifufuzeli, umjovo lo ufakwa ngemanzini bese utjhuguluka ukhambisane nanmanzi ukusuka lapho kufufuzelwe phezu kweenkukhu. Iimpreyi zingaba yindlela elula khulu, ngokuthi amadzinyana angemabhoksini akhanjiswe ebhandeni elizombelezako lomtjhiso, nofana ibe yindlela engakarisiko neyingeyakade, lokha abantu bayisebenzisa ngokuthi babambe ispreyi ngezandla nofana basibhebhule.

Amathosana amancani ajayteleke anomphumela omuhle ukudlula amathosi amakhulu. Iinkukhu kufuze zifufuzelwe ekuseni kungakabi nomtjhiso omnengi khulu begodu nangaphasi kobujamo obunomoya ongasimunengi.

Ngokusetjenziswa kwamathosi wamehlo, ithosi linye lomjovo, lithontiselwa ngemanzini, lese lisetjenziswa elihlweni lekukhu yinye ithosi ngalinye. Ithoseli kufuze lisetjenziswe ngendlela efaneleko nokuqinisekisa begodu kufuze lihlanganiswe kuhle nangendle edingekako ukuqinisekisa bonyana lenza umsebenzalo.

Amathosi wamehlo la anomphumela omuhle khulu nakasetjenziseswa ngendlela efaneleko, kodwana kusuke kube msebenzi omkhulu khulu kamanye wamaplasi, njengombana kufuze kubanjwe ikukhu ngayinye ukuze ijoviwe. Nokho kuyindlela ehle kilabo bafuyi abangaka fuyi iinkukhu ezinengi nofana nalapho kufuywe ngokuhlanganyela khona, begodu lapho kungafuneki izandla khulu.

Umjovo lo ungasetjenziswa nemanzini wokusela. Ukuze kutholakale imiphumela emihle, umNyango wezokuLima eSewula Afrika, uyelelisa abakhiqizi bonyana basuse amanzi wokusela ama-awara angaba mabili, ukuqinisekisa bonyana iinkukhu ziwomela ngokwaneleko lokha nakuzo kufakwa umjovo emanzini.

Eendaweni ezitjhisa khulu akudingeki bonyana kususwe amanzi. Kunalokho kungadingeka bonyana kungezelelwe iindawo zokuselwa kwamanzi, ukuqinisekisa bonyana zoke iinkukhu zithola ithuba elaneleko lokusela amanzi afakwe ipengu le. Amanzi angakajovwa kufuze athelwe ngemva kwalokho.

Kungasetjenziswa idayi nofana indlela yokutshwaya ngesikhathi senye nenye yeendlelezi ukwenzela ukuhlukanisa phakathi kwalezo esele zifakwe umjovo nezingakafakwa.

Ipumelelo

Ngemva kwendlela le, iinkukhwezi kufuze zihlolwe ngokwaneleko ukwenzela ukubona bonyana iinkukhwezi ziyakghona ukujamelana nokutshwayeleka malwele.

Iinkukhu kufuze zikhombise umehluko nazifakwe umjovo lo, ngemva kwamalanga angaba mabili ukuya kamathathu zijoviwe. Nokho amatshwayo la kufuze abonakale bekube malanga angaba mahlanu ukuya kalikhomba, nokho kuya nangemihlobo yemijovo esetjenzisiweko, lokhu kungafaka hlangana amatshwayo afana netjhada lokuphefumula nofana ukurhorhoza, ukuthintitha ihloko kanengi, ukuphuma iminyembezi nofana amathuthuva ancinca amanzi. Kungahlola neengazi ukuqinisekisa bonyana iinkukhu zinamasotja athuthukileko.

Nangabe akubonakali amatshwayo la kungenzeka bonyana umjovo awukenzi umsebenzawo. Isazi nofana umakekere weenkukhu kungafanele bonyana abizwe nangabe amatshwayo la abonakala ahlala isikhathi eside khulu nofana abonakala amambi khulu ukudlula indlela ethathwa njengejayelekileko.

Ukungaphumeleli

Ihlangano ye-South African Poultry Association (SAPA) ithatha bonyana iimphoso zabantu ngizo ezibangela bonyana kungenzeki ngepumelelo. I-SAPA ipha iiyeleliso ezilandelako zokujova ngepumelelo:

 • Inengi lemijovo kufuze ibekwe eendaweni zomtjhiso ongaba ma-degree celcius amane ukuya kabumnane. Nje-ke sebenzisa ibhoksi elipholileko zokuthola izingeli lomtjhiso ngesikhathi zithuthukiselwa kenye indawo ngesithuthi kanye nokubeka imijovo le eendaweni ezisiqandisi esithembekako emaplasini. Lokha nangabe umjovo ufikiswe lapho usiwa khona, qinisekisa bonyana isesemakhaza nayifika eplasini.
 • Imijovo le kufuze ivikelwe ekuhlabeni nkutjhisweni lilanga.
 • Tjheja amalanga wokuluphala newokudlulelwa sikhasi abhalwe ebhoksini lawo.
 • Hlanganisa bewusebenzise umjovo lo ngokulandela imiyalo.
 • Umjovo lo kufuze usetjenziswe msinya nawuqeda ukuhlanganiswa.
 • Sebenzisa inani nomjovo ofaneleko.
 • Sebenzisa umjovo ofaneleko, njengomba kunemihlobo yamalwele ebukhali.
 • Sebenzisa umjovo lo ngesikhathi esifaneleko. Eminye yemijovo ayisebenzi emadzinyaneni begodu imijovo yokukhulisa kufuze ifakwe ngesikhathi esifaneleko ukwenzela ukuqinisa amasotja womzimba. Kunjalo nje akusizi ukupha umjovo ikukhu esele ugula.
 • Qinissekisa bonyana abantu abenza umsebenzi womjovo lo bathwasisiwe ukuwenza.
 • Qiisekisa bonyana zoke iinkukhu zithola umjovo olinganako, esikhundleni sokupha ezinye khulu kuthi ezinye ziphiwe kancani, khulukhulu lokha umjovo wenziwa ngesifufuzelo nofana ngamanzi wokusela.
 • Nakufakwa umjovo ngamanzi wokusela, qinisekisa bonyana amanzi la akanabulwembu ngombana ubulwembu bungona amandla amumethwe mjovo loyo.
 • Ungaophi iinkukhu iihlahla ezinye ezilwisana namagcikwana lokha nawufaka umjovo lo, njengmbana loho kungabanga bonyana amandla womjovo loyo.
 • Ungaphi umjovo ongaphezu kowodwa ngesikhathi sinye, ngaphandle kokuthi umjovo loyo uze uvangwe bakhiqizi bawo.
 • Ungaphi umjovo iinkukhu eziphethwe sigandeleli somkhumbulo, esibangwe yondawo ezihlala kiyo, ukudla okunganapilo kuhle, imikhaza nobusayisayi nofana amalwele, njengombana iinyonezi zingekha zakghona ukuba namandla wokujamelana namatshwayo eziwakhombisa ngemva kokuthola umjovo. Umjovo ungadlangisa isigandeleli esiziphetheko sangeleso isikhathi bezibangele nokhunye ukugula.
 • Beka amarekhodi akhombisa bonyana umjovo wanziwe eenkukhwini ukuthi wazi nokuthi kufze wenziwe nini umjovo olandelako.

Translated by Johannes Nkosinathi