Kutfolwa kwe Caracal

©Karl Svendsen
Le Caracal (Felis caracal caracal) itfole ligama layo ebitweni le Turkish “karakula” lekuchaza indlebe lemnyama. Njengoba leligama ligcizeleela, limuva letindlebe telikati lelimnyama letimunyama, lokungetetelwa ngulokudze lokumnyama lokucijile, tiboya letiningi.
iCaracal inesikhumba lesishonako, kusuka kunsundvu lohhwabile kuya kunsundvu losabovu lotopele, kuya ngendzawo letihlala kiyo. Ema Caracal anemidvwebo lemnyama namhlophe ngasebusweni kantsi esiswini anemabala labovu. Lobumnyama (kuba mnyama kakhulu) lehamba ngaminye ibonakele.
emaCaracal lamadvuna makhulu futsi anesisindvo kunalawo lamasikati, nesilinganiso sebudze salamakati lesihambela emkhatsini wemasentimitha lamashumi lasikhombisa nesihlanu kuya kulikhulu nemashumi lamabili sibe sisindvo sihambela kusuka kuma kg lasiphohlongo kuya kuma kg lalishumi nesiphohlongo. Tindzawo tato tangemuva tiphakeme kancane kunemahlombe, lokuwavumela kutsi akhone kuzuba afike kumamitha lamatsatfu kuya etulu. Anemisila lemifisha lekala emkhatsini wemasentimitha lalishumi nesihlanu kuya kumashumi lamatsatfu nesihlanu ngebudze.
Umbhalo wesinyatselo sangaphambili sincanyana kunaleso sesinyatselo sangemuva futsi asifaki umbhalo wetingalo.
Tilwane letitsandza kuhlala todvwana, ngaphandle kwesikhatsi sekuhlangana lapho khona letindvuna tingabonwa naletinsikati noma letinsikati tinebantfwababo. Sikhati sekumitsa kuba ngemalanga lamashumi lasiphohlongo ngekululeka, ngaletinsikati letikhokha silinganiso sebantfwana bemakati labangaba babili kumake munye. Kutsatsa emalanga lalishumi kutsi labantfwana bemakati bakhone kuvula emehlo abo ngalokuphelele. Balunyulwa emavikini lalishumi bese basala nabomake babo kuze kubengumnyaka.
Kukhona imibhalo yema caracal lahlala kwaze kwaba yiminyaka lelishumi nemfica lapho abegcinwe khona, kwentelwa kutsi akhule abemadzala kakhulu. Akusito tilwane letivikelekile eNingizimu Afrika.
Ngekusho kwe website ye Tenikwa, lesisho lesidzala lesitsi “Kufaka likati emkhatsini wetinyoni letimphunga” letichamuka emalungiselelweni eMiddle Eastern lendzala, lapho khona kubekwa icaracal endzaweni lesicumbi setinyoni letimphunga kanye nebantfu labafakwe kulenombolo yaletinhyoni le lecaracal itobamba naseyikhululiwe.

Indlela ye Kubulala ne Kupha

©Nigel Dennis
emaCaracal tilwane letitsandza busuku, kepha angaphindze asebente ngelisuku umangabe angaphatanyiswa. Kuma kwemakhaya awo kungaba noma yini kusuka kuma hekitha lamakhhulu lamane kuya kutinkhulungwane letilishumi temahekitha kushiyane ngebukhona bekudla, ngekuhamba kwaletindvuna letivama kwecela ngatimbili noma letinsikati letiningi.
Atingela tilwane letehlukahlukene, ngalesinye sikhatsi ngisho naleto letinkhudlwana kunato. Letitingelwe tigcinwa tize tifike ezingeni lelitsite bese agcumela, abanjwe ngaphansi kwentsamo/qhoqhoqho bese ayabulawa. Lebekafunwa angahle abenibhalo yekulunywa kanye netilondza ngaseceleni kwalentsamo noma ngasephayiphini futsi kungabakhona imibhalo yetingalo, kungaba semahlombe, esiswini noma ngasemuva kwalesilwane lesitingelwako.
Ngetulu kwasinye silwane lesingabulawa ngesikhatsi sekutingela, kepha ngusinye lesitodliwa. Lesikhumba sitohlafunwa sivuleke kuze kufike lapho kungeneka khona, kungabi khona lokusalako ngoba kungaba yintfo ngajakalazi. Kudla kahle kucala ngasemuva nangekhatsi kwemilente yangemuva, kepha lolokunemafutsa kanye nemahlombe kuhlale kutsatfwa. Insondvo netinwele/boya kungakhokhwa ngaphambi kudliwe.
Akephuli noma akahlafuni ematsambo lamakhulu, futsi akadli lesisu salesilwane. Lesilwane singaba ngulesimbonyiwe kancane ngetitjalo noma sihlabatsi futsi kube khona imibiko yema caracal lefaka kubulala kwawo etihlahleni, njengoba kwenta tingwe.

Kunakekela

©Nigel Dennis
Ngekusho kwe Predation Management Manual, icaracal ingakhula kunambitsa kwetilwane tekufuywa, ikakhulu timvu kanye netimbuti, kepha loku kungavikelwa ngekufaka fenisi noma sibaya/kuvalelwa kwetilwane. Ematje kumele apakishwe ngaphansi kwafenisi kwentela kuvikela tilwane kutsi tingakhansi ngaphansi kanye nekungetwa kwelihwayela lagesi lokungacinisa lesehlakalo. Umsindvo, kukhanya kanye neliphunga, belusi, emabhande etilwane kanye nabogadzi betilwane, kufana nemadonki noma tinja te Anatolian, nako kungasita.
Kulungisa tinkinga tetilwane, imicipho ingabekwa kwentela kubulala – ikakhulu sinye lesingakaze saphatanyiswa – noma etindleleni letisetjentiswa ngema caracal. Ngalenye indlela, le caracal ingatingelwa ebusuki noma ngetinja, kepha letinja kumele tingavunyelwa tibe nekuyibuka le caracal.

Translated by Phindile Malotana