UkutlhadIhulwa kwe-Caracal

©Karl Svendsen
Ibizo le-Caracal (Felis caracal caracal) livela ebizweni lesi-Turkish i-“karakula”, okutjho bona indlebe enzima. Njengobana ibizweli litjho, indlebe kakatsu womango lo ngemva inzima, phezulu inoboya obude obunzima obujamileko.
I-Caracal inoboya obuhlangeneko obufitjhani, obusuka ekubeni nombala osasanda okukhanyako ukuya kobobumvu okungeneleleko okuya ngokobana ikuphi nendawo. Ama-Caral anamaraga anzima nokumhlophe ebusweni kanye namathumbu amhlophe anamatjhatjhazi anzima. Nanyana amatjhatjhazi anzima.
Ama-Caracal aduna makhulu ngomzimba begodu abudisi kunalawo asikazi, ubude babokatswaba busuka hlangana kwaka-75 cm ukuya ku-120 cm lokha ububanzi babo busukela ku-8 kg ukuya ku-18 kg. Iinyawo zabo zangemva ziphezulu kancani kunamahlombe wazo abokatswaba, okubavumela bona barhone ukweqa amamitha amathathu ukuya phezulu. Banemisila emifitjhani eyi-15 cm ukuya ku-35 cm ubude. Iimporo zenyawo zabo zangaphambili zincani kunalezo zangemva begodu azinawo amamaraga wenzipho.
Zinlwane ezithanda ukuhlala zizodwa, ngaphandle kwalokha kusikhathi sokobana ziye emsemeni, lapha abokatsu abaduna babonwa nabasikazi nanyana abasikazi babonwa nabentwababo. Bazithwala amalanga ayi-80, abokatsu abasikazi bakhiqiza abokatswana ababili. Kuthatha amalanga alisumu kobana abokatswana babo bavule amehlo. Balisiswa ukumunya lokha banemveke ezilisumu bahlale nabomanina baze babe nonyaka. Kunamarikhodi amabili wabokatsu abama-caral abaphile baze baba neminyaa eyi-19 kodwana bavalelwe, njeke bayarhona ukuphila baze babe badala. Abasizinlwane ezivielweko eSewula Africa.
Ngokuya ngokwe-website ye-Tenikwa, isitjho sakudala sithi "Ukufaka ukatsu hlangana namajuba" kuvela emasikweni wepumalanga ephakathi, lapha ama-caracal abekwa endaweni enomhlambi wamajuba kanye nabantu bese kubhejwa kobana i-caracal izokubamba Amajuba ayingakhi ngemva kokobana itjhatjhululwe.

Indlela Youbulala Nokudla

©Nigel Dennis
Abokatsu bama-caracal zinlwane zebusuku, kodwana bayarhona ukuzuma nemini nange bangaphazanyiswa. Amakhayabo ahlangana kwenarha eyi-400 ha ukuya ku-10 000 okuya ngokobana kkunokudla okunganganani, begodu abokatsu abaduna bavamise ukuba banengi ukudlula abasikazi. Badla iinlwane ezimunyisako kwesinye isikhathi ezikulu kunabo.
Islwane esizunyiweko siyanyonyobelwa bese sibanjwa ngomphimbo sirhanywe. Abongazimbi baso banamamaraga wokulunywa anamanceba amabili ehlangothini lomphimbo nanyana kuqhoqhoqho, begodu baba namaraga wamazipho, emahlombe emathunjini nanyana emagojini angemva.
Abokatswaba barhona ukubulala islwane esidlula sinye lokha nabazumako, kodwana badle sinye kwaphela. Iskhumba sesilwane esizunyiweko silunywa ekuthomeni, sithi nasivulekileko bathome badle okungaphakathi njengojakalasi. Bathoma badle eenyaweni ngemva nangaphakkathi eenyaweni zangemva. Kodwana bayawadla amahlombe kanye nembambo. Basusa iwula kanye noboya ngaphambi kokobana badle.
Abaphuli nanyana badle amathambo amakhulu, nanyana badle amathumbu weslwane. Islwane esizunyiweko singavalwa kancani ngotjani nanyana ngehlabathi begodu ubikwe kobana vane kheba bone ukatsu lo abeka islwane asibuleleko emithini, njengengwe mabala.

Ukubatlhogomela

©Nigel Dennis
Ngokuya ngokwemanuwali i-Predation Management Manual, ukatsu i-caracal uthanda ukudla ifuyo, khulukhulu, izimvu nembuzi, kodwana lokhu ungakhandelwa ngokobana kufakwe ifensi nanyana ifuyo ivalelwe. Amatje akafakwe ngaphasi emafensini ukukhandela bona iinlwane ezirharhabako zingangeni ngaphasi kwayo ifensi ingangezelelwa ngentambo zegezi. Itjhada, umkhanyo kanye nama-deterrent wephunga, abelusi, kanye namakhola, nezinja ezigadako nanyana amadonki, izinja zomhlobo we-Anatolian nazo zingarhelebha.
Ukurarulula umraro welwane zomango ezizumakwezi, kungabekwa iinthiyo ezizibulalako – khulukhulu lezi ezingaphazanyiswako – eendleleni lapha abokwatswaba abakhamba khona. Nakungasinjalo, i-caracal ingazunywa ebusuku nanyana ngezinja, kodwana izinja mazingavunjelwa kobana ziyibambe.

Translated by Busisiwe Skhosana