Kusetjentiswa kwe Phoyizini eKunakekelweni kwe Tilwane

© Robert Hofmeyr
Emakhemikhali labulala tilwane, lekufaka ekhatsi ikhemikhali yekubulala tilwanyana, ikhemikhali lebulala lokuphila etintfweni letiphilako, ikhemikhali lebulala titjalo, lokukengwe etintfweni letincane nema adjuvants angasetjentiswa kwentela injongo lekhonjiswa kulemibhalo. Kusukela kungabikho lokwabhaliswa ngekubulala tilwane, kusemtsetfweni kusebentisa noma yini noma lokuhlanganisiwe kwaletitintfo ekubulaleni noma kunaka tilwane. Ngishi kutsenga noma kutsengisa tintfo letifana naleti ngenjongo yekuphoyizina tilwane licala lelikhulu kakhulu.

Inkinga yekucala ngaphoyizini kungukutsi ayikabukwa-kahlekahle, yebo ibanga kumosha nekungabangi-kumosha tilwane tingabulaleka kulomdlalo. Lendlela yetigaba letiningi kumacembu etilwane ingaphatamiseka, uma sinye-lesingakalimali kulelicembu sitfola lophoyizini, kukhokha kulimala lokubanga tilwane nyalo tihambe phambili.

Ngaphandle kwaloku, letinye tilwane, tilwane letivame kulimala melula, kufana netinyoni letidla imitimba yetilwane letifile kanye netilwane letihamba ngesisu, tingatseleleka, kumbe ngekubona noma ngekungabonani nalephoyizini ngesikhatsi tidla silwane lesinaye lophoyizini.

Emabhande lanePhoyizini

Lokusetjentiswa kwemabhande, lafakwe iSodium monofluoroacetate (1080) kususa jakalazi lomnyama ne caracak nguyinye intfo levunywako kulona mgomo, ngekusho kweNhlangano Yekunakekela Tilwane. Nomakunjalo, kute lenye iphoyizini lengasetjentisw kulelibhande futsi lamabhande adzinga kugcwaliswa phindze aletfwe ngulabo labanelayisensi lesemtsetfweni yekuletsa wona ngendlela ye Sento Lesiyingoti Lesingemanti, Sento Selishumi Nesihlanu semnyaka wa 1973.

Lamabhande kumele asetjentiswe etilwaneni tekufuywa kuphela kwentela kugadza jakalazi-lomnyama ne caracal ngesikhatsi letinye tintfo tingakasebenti. Etindlini lapho kukhona ingoti lephakeme yetilwane, lenhlangano yecwayisa bafuyi kutsi bakale timvu letincane letimbalwa ngelibhande lephoyizini bese batifaka endzaweni levalekile lenetimvu letindzala.

Lokutfolakalako kulendlela kutsi tilwane kuphela letibamba timvu netimbuti letitobulawa ngulelibhande lephoyizini. Tilwane letkifakwe phoyizini kumele tingcwatje tishone noma tishiswe kwentela kuvikela letinye tilwane kutsi tingatfoli lephoyizini.

Batfoli be Coyote

Lokunye lokugadziwe kulomgomo batfoli be Coyote – loko lokusetjentiswako kubulala tilwane letigadziwe ngekudubula ngephoyizini lephakeme ngekhatsi emlonyeni wesilwane nayiphatamisa lokubheja. Njengoba loku ngukunye kwendlela leyiyimphumelelo kwentela kucondzisa tinja letihluphako, akusiyo indlela lekhetsiwe futsi, ngaloko, kutfumela kulophoyizini waletinye tilwane, ikakhulu tilwane letincane.

Imvumo

Bafuyi kufuna batfole imvumo ledzingekako kusuka kuSifundza Semvelo Yekonga Emandla ngekusebentisa libhande laphoyizini noma batfoli becoyote. Lamandla atoba nesimo lesitsite sekukhokha imvumo, lelapho lolophetse lemvumo kumele alandzele lencwadzi. Batfoli be Coyote kumele bahlelwe Litiko Lekonga leSifundza kuciniseka kutsi lihambisana natotonkhe tidzingeko nekwetsemba.

Translated by Phindile Malotana