Tšhomišo ya Mpholo mo Taolong ya Hlaselo

© Robert Hofmeyr
Dibolayasenyi, tšeo di akaretšago dibolayakhunkhwane, dibolayafankase, dibolayangwang, dioketšwa, le adjuvants di ka šomišwa go ya ka mokgwa wo laeditšwego mo setlankaneng. Ka lebaka la gore ga go na tše di ngwadišitšwego go fediša dibatana, ka fao ga go molaong go šomiša metswako ya ditšweletšwa tše go bolaya goba go laola dibatana. Le go reka goba go rekiša ditšweletšwa tše bjalo ka nepo ya go fediša dibatan ke molato wa bosenyi.
Bothata bja mathomo mabapi le mpholo ke gore ga e bolaye diphoofolo tše itšego, ka fao bobedi bja diphoofolo tše hlolago mathata le diphoofolo tše di sa hlolego mathata di ka bolawa ka gare ga tshepedišo ye. Dibatana tša sehlopha le tšona di ka šitišwa, ge diphoofolo ka gare sehlopha di hwetša mpholo, seo se ka hlola gore diphoofolo tše hlolago tshenyo di ete pele.
Ntle le se, diruiwa tše dingwe, gantši tšeo di lego kotsing, go swana le vultures le dinong, di ka ka amegwa ka go ikopanya le mpholo ge di fepa go diphoofolo tše bolailwego ke mpholo.

Collars tša go ba le Mpholo

Tšhomišo ya collars, ya go ba le Sodium monofluoroacetate (1080) go tloša phukubje ye ntsho le caracal e a dumelwa, go ya ka Predation Management Forum. Le ge go le bjalo, ga go na mpholo ye nngwe ye e ka šomišwago ka gare ga collars gomme collars di swanetšego go tlatšwa le go tlišwa go ya ka Hazardous Substances Act, Act 15 of 1973.
Collars di swanetše go dirišwa fela go rua diruiwa tše nnyane go laola diphukubje le caracal ge e le gore dithekniki tše dingwe ga di a šoma. Ka fao ga na lego kotsi ya godimo ya hlaselo, foramo e eletša balemi go lokela colla toxix go bana gomme e be ba bewa le diphoofolo tše kgolo.
Mohola wa mokgwa wo ke gore ke dibatana tšeo di swarago dinku le dipudi fela tšeo di tla bolawago ke mpholo wa collars. Dibatana tše bolaiwego ke mpholo di swanetše go bolokilwa le go fišwa go šitiša diruiwa tše dingwe go ikopanya le mpholo.

Coyote Getters

Molao ga o ame le coyote getters - sediriso se se šomišwago go bolaya ya diphoofolo ka go thunya cyanide ka molomong wa phoofolo ge e tshwenya peite. Le ge e le gore se ke tsela ye atlegilego ya go rarolla atlegilego bothata, ga se mokgwa wo kgethilwego, ka fao, o feleletša ka go bolaya diphedi tše dingwe, kudukudu diphoofolo tše nnyane.

Diphemiti

Balemi ba swanetše go hwetša phemiti ye e nyakegago go tšwa go Provincial Nature Conservation Authority go šomiša mpholo wa collars goba coyote getters. Mmušo o tla ba le mabaka a itšego go fana ka phemiti, moswari wa tumelelo e swanetše go latelelwa ka lengwalo. Coyote getters e swanetše go bewa ke Provincial Conservation Department go netefatša gore e obamela dinyakwa ka moka le maitshwaro.

Translated by Lebogang Sewela