Kumunyisa kwe Timbuti te Lubisi

© Chris Daly

Kukhicitwa kwelubisi lwembuti kucala ngenyanga yekucala noma yesibili ngemuva kwemuntfwana. iColostrum, lubisi lwekucala leliphuma emabeleni, lumcoka kwentela simo semjovo wetimbuti. Bantfwana bangatsatfwa basuke kubomake babo ngemuva kweliviki baye kuyohlala bodvwa, lokungaba lilitha linye lwelubisi ngelilanga, lubisi lolusele nalo lungasetjentiswa.
Lembuti ye Saanen lekhokha lokuphakeme ingakhicita emalitha latinkhulungwane nemakhulu lamabili elubisi ngetulu kwetinyanga letilishumi. Imphilo yembuti isemuseni wekubamba kwayo, kuphuma kwelubisi, sifo (ingabe uyayitfola imastitis) kanye nekuma kwemtimba kwemabele lacinile kanye nemilente lecinile.

Tintfo Letisetjentiswa naku Munyiswa Timbuti

©Gavin Cressley Fire Fly Farm.J
Nawumunyisa timbuti munye udzinga indzawo lehlobile atosenga, emanti kanye nelibhakede lelihlobile kuyadzingeka. Sitendi sekusengela singatsengwa. Kusenga kumele kube yintfo lechazako ngoba letimbuti - tinika kudla ngesikhatsi usenga. Lubisi lwembuti kumele luphatfwe kahle.
Kusenga ngesandla kuyadzina kantsi nalomsengi angakhatsala kakhulu umangabe kudzinga asenge timbuti emahora langetulu kwamabili. Cabanga kutsenga umshina wekusenga kepha caphela ngekutsenga umshina, le madvute angaba muncane. Lubisi kumele lipholiswe ngekushesha kuya ku 4°C. Ngenca yenombolo lenkhulu yelubisi cabanga kutsenga lithange lekupholisa lelikhulu kahle kwentela kukhulisa kukhicita kwelubisi lwelikusasa.

Kuhloba kwe Lubisi

©Chris Daly
Njengalolonkhe luhlobo lwelubisi, kuhloba ngukona kumcoka. Lolubisi kumele luhlobe ngendlela lekahle futsi kumele lipholiswe bese ligcinwa ku 4°C. Kuhlale kukhona emagciwane elubisini, ngako kulungiselela kuhloba kumele kulandzelwe. Ngaphandle lubisi lugcinwe lubandza (ngaphansi kwa 4°C) emagciwane atongeteka ngekushesha bese kunakala lolubisi. Intfo lencono longayenta kutsi ushisise lolubisi, futsi ngalenandlela kubulaleka lamagciane langahle abekhona. Akukho mcoka kuletsa lubisi kutsi libiliswe ngoba loku kungashintsha kuvela kwalolubisi. Nomakunjalo, uma libanjwe ku 63ºC imizuzu lemashumi lamatsatfu, leligciwane litobulaleka, kepha lokuvelela kanye nalokudla kutoshintsheka, umakwenteka. Lenandlela ibitwa ngekutsi kuvubela. Imishini yesimanje yekuvubela ishisa ibe ngu 73ºC sikhashane lesilushumi nesihlanu.

Kupakishwa kwe Lubisi

Kugcwalisa imigcoma, yelubisi lwetimbuti, kumele litsengwe ngendlela futsi akaphindzi asetjentiswe.
Lolubisi loluvubelwe lingatselwa kuplasitiki lewashiwe noma kumabhodlela engilasi bebse ayavalwa ngendlela yefoyili noma ashwilwe-ngetulu. Lubisi loluvubelwe lungapakishwa kumaphakethe lawashiwe noma kumakhathoni emetjiso. Tinombolo letincane telubisi tingagcwaliswa ngesandla, kepha tinombolo letinkhulu tidzinga umshina wekupakisha.

Translated by Phindile Malotana